0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file61c18bb6b37a7-IMG_1640074005132_1640074026546.jpg.webp

Thành lập

Công ty TNHH là gì?
Công ty TNHH (trách nhiệm hữu hạn) là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Trên phương diện pháp luật công ty là pháp nhân. chủ sở hữu công ty là thể nhân với các nghĩa vụ và quyền tương ứng với quyền sở hữu công ty.

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có không nhiều hơn 50 thành viên cùng góp vốn thành lập.

Có 2 loại hình công ty TNHH là:

Công ty TNHH 1 thành viên:
Là loại hình công ty TNHH  do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:
Là loại hình công ty TNHH mà thành viên công ty có từ hai người trở lên, số lượng thành viên không quá 50 người. Thành viên của công ty có thể là cá nhân, tổ chức. Thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải có Ban Kiểm soát.

avatar
Trần Mỹ Dung
910 ngày trước
Thành lập
Công ty TNHH là gì?Công ty TNHH (trách nhiệm hữu hạn) là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Trên phương diện pháp luật công ty là pháp nhân. chủ sở hữu công ty là thể nhân với các nghĩa vụ và quyền tương ứng với quyền sở hữu công ty.Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có không nhiều hơn 50 thành viên cùng góp vốn thành lập.Có 2 loại hình công ty TNHH là:Công ty TNHH 1 thành viên:Là loại hình công ty TNHH  do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công tyCông ty TNHH 2 thành viên trở lên:Là loại hình công ty TNHH mà thành viên công ty có từ hai người trở lên, số lượng thành viên không quá 50 người. Thành viên của công ty có thể là cá nhân, tổ chức. Thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải có Ban Kiểm soát.