0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file655b5b8069ba4-13.webp

Hướng dẫn chi tiết về thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thu hồi trong những trường hợp nào?

Căn cứ vào quy định của Điều 106 Luật Đất đai 2013, việc đính chính và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo các trường hợp sau đây:

 • Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận.
 • Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai nêu rõ rằng việc thu hồi giấy chứng nhận đối với các trường hợp nêu trên được quyết định sau khi có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp và văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Tuy nhiên, nếu chủ sử dụng đất đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và người nhận chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình, thì giấy chứng nhận không tiến hành thu hồi.

Cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai 2013, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phụ thuộc vào đối tượng và cấp hành chính cụ thể như sau:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ủy ban nhân dân cấp huyện:

 • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Cơ quan tài nguyên và môi trường:

 • Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Vậy, quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ do các cơ quan nói trên quyết định tùy thuộc vào đối tượng và cấp hành chính cụ thể.

Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, trình tự thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo các bước chi tiết sau đây:

Trường Hợp Có Bản Án, Quyết Định của Tòa Án:

 • a) Nếu Tòa án nhân dân có thẩm quyền đã có bản án, quyết định có hiệu lực với kết luận về việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, quyết định thu hồi sẽ được thực hiện theo nội dung của bản án, quyết định đó.

Kết Luận Của Cơ Quan Thanh Tra:

 • b) Trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận không đúng quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét và nếu đúng, quyết định thu hồi giấy chứng nhận.

Phát Hiện của Cơ Quan Nhà Nước Cấp Giấy Chứng Nhận:

 • c) Nếu cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận phát hiện không đúng quy định, sẽ thông báo cho người sử dụng đất rõ lý do và quyết định thu hồi giấy chứng nhận.

Kiến Nghị Từ Người Sử Dụng Đất hoặc Chủ Sở Hữu:

 • d) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện không đúng quy định có thể gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận. Cơ quan này sẽ kiểm tra, xem xét, và quyết định thu hồi nếu đúng quy định.

Quyết Định Thu Hồi:

 • e) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận theo các quyết định của mình và là cơ quan cấp giấy chứng nhận tại thời điểm thu hồi.

Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai:

 • g) Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện quyết định thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyền Khiếu Nại:

 • h) Nếu người sử dụng đất, chủ sở hữu không đồng ý, họ có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Hồ Sơ Thu Hồi Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất: Quy Trình và Yêu Cầu

Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xây dựng theo quy trình và yêu cầu cụ thể như sau, nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật đất đai:

Đối Với Người Sử Dụng Đất hoặc Chủ Sở Hữu:

 • a) Nếu người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện nội dung Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, họ cần nộp hồ sơ gồm:
 • Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Đối Với Cơ Quan Nhà Nước:

 • b) Trong trường hợp cơ quan nhà nước phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, người được cấp Giấy chứng nhận cần nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lưu ý:

 • Hồ sơ thu hồi cần được chuẩn bị một cách cẩn thận và đầy đủ.
 • Đơn phản ánh nên nêu rõ chi tiết về việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định để cơ quan nhà nước có thể xem xét chính xác.
 • Mọi hồ sơ và văn bản liên quan cần được nộp theo quy định và đúng hạn chót.

Câu hỏi liên quan

1. Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai là gì?

Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai là quá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đã cấp nếu phát hiện có sai sót về mặt pháp lý, lỗi trong quá trình cấp phát, hoặc việc cấp đất không tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Điều này nhằm đảm bảo sự công bằng và tuân thủ đúng pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất đai.

2. Kiện cấp sai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Kiện cấp sai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hành động của cá nhân hoặc tổ chức nộp đơn kiện đến tòa án để yêu cầu xem xét và giải quyết vấn đề liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà họ cho là sai sót, không công bằng hoặc vi phạm quyền lợi hợp pháp của họ. Việc này thường liên quan đến quá trình pháp lý để đòi lại quyền lợi hoặc sửa chữa sai sót.

3. Mẫu thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Mẫu thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một biểu mẫu chính thức được cơ quan nhà nước sử dụng để thông báo cho chủ sở hữu đất về quyết định thu hồi Giấy chứng nhận. Thông báo này bao gồm lý do thu hồi, cơ sở pháp lý, quy trình và thời hạn liên quan đến việc thu hồi, cũng như hướng dẫn cho chủ sở hữu về các bước tiếp theo.

4. Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 01 là gì?

Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 01 liên quan đến việc áp dụng các quy định cụ thể trong Nghị định số 01 của chính phủ về quản lý đất đai cho việc thu hồi Giấy chứng nhận. Nghị định này cung cấp cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục và biện pháp xử lý trong trường hợp cần thu hồi giấy chứng nhận vì các lý do như quy hoạch, an ninh, quốc phòng, hoặc lý do công ích khác.

5. Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là văn bản pháp lý được cơ quan có thẩm quyền gửi đến chủ sở hữu đất để thông báo về quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của họ. Thông báo này thường xác định rõ ràng lý do, cơ sở pháp lý của việc thu hồi, cũng như các quy định về thời hạn và quyền lợi liên quan của chủ sở hữu đất. Thông báo này cũng hướng dẫn về việc kháng cáo hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý khác nếu chủ sở hữu không đồng ý với quyết định thu hồi.

 

avatar
Văn An
211 ngày trước
Hướng dẫn chi tiết về thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thu hồi trong những trường hợp nào?Căn cứ vào quy định của Điều 106 Luật Đất đai 2013, việc đính chính và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo các trường hợp sau đây:Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp.Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp.Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận.Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.Quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai nêu rõ rằng việc thu hồi giấy chứng nhận đối với các trường hợp nêu trên được quyết định sau khi có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp và văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.Tuy nhiên, nếu chủ sử dụng đất đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và người nhận chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình, thì giấy chứng nhận không tiến hành thu hồi.Cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?Theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai 2013, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phụ thuộc vào đối tượng và cấp hành chính cụ thể như sau:Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.Ủy ban nhân dân cấp huyện:Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.Cơ quan tài nguyên và môi trường:Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.Vậy, quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ do các cơ quan nói trên quyết định tùy thuộc vào đối tượng và cấp hành chính cụ thể.Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtTheo quy định tại khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 26 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, trình tự thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo các bước chi tiết sau đây:Trường Hợp Có Bản Án, Quyết Định của Tòa Án:a) Nếu Tòa án nhân dân có thẩm quyền đã có bản án, quyết định có hiệu lực với kết luận về việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp, quyết định thu hồi sẽ được thực hiện theo nội dung của bản án, quyết định đó.Kết Luận Của Cơ Quan Thanh Tra:b) Trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận không đúng quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét và nếu đúng, quyết định thu hồi giấy chứng nhận.Phát Hiện của Cơ Quan Nhà Nước Cấp Giấy Chứng Nhận:c) Nếu cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận phát hiện không đúng quy định, sẽ thông báo cho người sử dụng đất rõ lý do và quyết định thu hồi giấy chứng nhận.Kiến Nghị Từ Người Sử Dụng Đất hoặc Chủ Sở Hữu:d) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện không đúng quy định có thể gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận. Cơ quan này sẽ kiểm tra, xem xét, và quyết định thu hồi nếu đúng quy định.Quyết Định Thu Hồi:e) Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận theo các quyết định của mình và là cơ quan cấp giấy chứng nhận tại thời điểm thu hồi.Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai:g) Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thực hiện quyết định thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Quyền Khiếu Nại:h) Nếu người sử dụng đất, chủ sở hữu không đồng ý, họ có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.Hồ Sơ Thu Hồi Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất: Quy Trình và Yêu CầuTheo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xây dựng theo quy trình và yêu cầu cụ thể như sau, nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật đất đai:Đối Với Người Sử Dụng Đất hoặc Chủ Sở Hữu:a) Nếu người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện nội dung Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, họ cần nộp hồ sơ gồm:Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định.Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.Đối Với Cơ Quan Nhà Nước:b) Trong trường hợp cơ quan nhà nước phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định, người được cấp Giấy chứng nhận cần nộp lại Giấy chứng nhận đã cấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Lưu ý:Hồ sơ thu hồi cần được chuẩn bị một cách cẩn thận và đầy đủ.Đơn phản ánh nên nêu rõ chi tiết về việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định để cơ quan nhà nước có thể xem xét chính xác.Mọi hồ sơ và văn bản liên quan cần được nộp theo quy định và đúng hạn chót.Câu hỏi liên quan1. Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai là gì?Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai là quá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đã cấp nếu phát hiện có sai sót về mặt pháp lý, lỗi trong quá trình cấp phát, hoặc việc cấp đất không tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. Điều này nhằm đảm bảo sự công bằng và tuân thủ đúng pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất đai.2. Kiện cấp sai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?Kiện cấp sai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hành động của cá nhân hoặc tổ chức nộp đơn kiện đến tòa án để yêu cầu xem xét và giải quyết vấn đề liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà họ cho là sai sót, không công bằng hoặc vi phạm quyền lợi hợp pháp của họ. Việc này thường liên quan đến quá trình pháp lý để đòi lại quyền lợi hoặc sửa chữa sai sót.3. Mẫu thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?Mẫu thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một biểu mẫu chính thức được cơ quan nhà nước sử dụng để thông báo cho chủ sở hữu đất về quyết định thu hồi Giấy chứng nhận. Thông báo này bao gồm lý do thu hồi, cơ sở pháp lý, quy trình và thời hạn liên quan đến việc thu hồi, cũng như hướng dẫn cho chủ sở hữu về các bước tiếp theo.4. Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 01 là gì?Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị định 01 liên quan đến việc áp dụng các quy định cụ thể trong Nghị định số 01 của chính phủ về quản lý đất đai cho việc thu hồi Giấy chứng nhận. Nghị định này cung cấp cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục và biện pháp xử lý trong trường hợp cần thu hồi giấy chứng nhận vì các lý do như quy hoạch, an ninh, quốc phòng, hoặc lý do công ích khác.5. Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là văn bản pháp lý được cơ quan có thẩm quyền gửi đến chủ sở hữu đất để thông báo về quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của họ. Thông báo này thường xác định rõ ràng lý do, cơ sở pháp lý của việc thu hồi, cũng như các quy định về thời hạn và quyền lợi liên quan của chủ sở hữu đất. Thông báo này cũng hướng dẫn về việc kháng cáo hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý khác nếu chủ sở hữu không đồng ý với quyết định thu hồi.