0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file6558449165c0a-13.webp

Hướng Dẫn Thủ Tục Tự Công Bố Hợp Quy Sản Phẩm Dệt May Cho Hàng Quần Áo Nhập Khẩu

Có phải thực hiện tự công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với hàng quần áo nhập khẩu hay không?

Căn cứ tiểu mục 3.1 Mục 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT, quy định về quản lý sản phẩm và hàng hóa, đặt ra nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công bố hợp quy.

Quy Định Cơ Bản:

 • Các sản phẩm, hàng hóa phải được công bố hợp quy trước khi đi vào thị trường Việt Nam, theo quy định của QCVN 01:2017/BCT.
 • Gắn dấu hợp quy (dấu CR) theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

Công Bố Hợp Quy Cho Hàng Quần Áo Nhập Khẩu:

 • Đối với hàng quần áo nhập khẩu, cần thực hiện công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường Việt Nam.
 • Tiểu mục 3.1.1 Mục này chi tiết hóa các hình thức công bố hợp quy cho hàng quần áo nhập khẩu.

Hình Thức Công Bố Hợp Quy:

 • Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá (Phương thức 7 theo Thông tư 28 và Thông tư 02).
 • Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/giám định đã được chỉ định (Phương thức 5 hoặc 7 theo Thông tư 28 và Thông tư 02).

Thử Nghiệm và Đánh Giá:

 • Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP.
 • Đánh giá phục vụ công bố hợp quy có nhiều phương thức linh hoạt để lựa chọn.

Lựa Chọn Hợp Quy:

 • Tùy thuộc vào quy mô và yêu cầu cụ thể, tự công bố hoặc công bố dựa trên chứng nhận/giám định là sự lựa chọn phù hợp cho hàng quần áo dệt may nhập khẩu.

Tuân Thủ Thông Tư:

 • Việc tuân thủ đúng quy định của Thông tư số 28 và Thông tư số 02 là quan trọng để đảm bảo quy trình công bố hợp quy diễn ra hiệu quả và phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật.

Nắm vững quy trình công bố hợp quy giúp doanh nghiệp dệt may nhập khẩu tối ưu hóa quy trình và đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường Việt Nam.

Hồ Sơ Tự Công Bố Hợp Quy Sản Phẩm Dệt May Đối Với Hàng Quần Áo Nhập Khẩu: Quy Trình và Yêu Cầu

Tại tiểu mục 3.1.2.1 Mục 3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT, quy định chi tiết về hồ sơ tự công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với hàng quần áo nhập khẩu. Điều này bao gồm:

Bản Công Bố Hợp Quy:

 • Theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục V của Quy chuẩn này.

Báo Cáo Tự Đánh Giá:

 • Gồm các thông tin quan trọng như:
 • Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax.
 • Tên sản phẩm, hàng hóa.
 • Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật.
 • Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.
 • Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và chịu trách nhiệm pháp lý về chất lượng.

Thông Tin Đối Với Hàng Hóa Nhập Khẩu:

 • Nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; khối lượng, số lượng; cửa khẩu nhập; thời gian nhập; hợp đồng; danh mục hàng hóa; hóa đơn; vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương (nếu không có vận tải đơn); tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

Quy Trình Nộp Hồ Sơ:

 • Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy cần lập 02 bộ hồ sơ.
 • 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp, qua đường bưu điện, hoặc cổng thông tin một cửa của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • 01 bộ hồ sơ được lưu giữ tại tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Lợi Ích và Tuân Thủ:

 • Việc tự công bố hợp quy giúp doanh nghiệp dệt may nhập khẩu minh bạch và tuân thủ quy định.
 • Quy trình công bố hợp quy được xây dựng để đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm dệt may trước khi xuất hiện trên thị trường Việt Nam.

Thủ tục tự công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với hàng quần áo nhập khẩu

Để thực hiện thủ tục tự công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với hàng quần áo nhập khẩu theo tiểu mục 3.1.2.2 Mục 3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT, bạn có thể tuân thủ các bước sau:

Bước 1: Gửi Hồ Sơ Công Bố Hợp Quy cho Sở Công Thương

Tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm gửi hồ sơ công bố hợp quy theo quy định chi tiết đã được mô tả trước đó đến Sở Công Thương. Hồ sơ này bao gồm bản công bố hợp quy và báo cáo tự đánh giá theo mẫu qui định.

Bước 2: Phê Duyệt và Xuất Khẩu vào Thị Trường Việt Nam

Sau khi hồ sơ công bố hợp quy được gửi đến Sở Công Thương, tổ chức hoặc cá nhân có quyền đưa sản phẩm ra thị trường Việt Nam. Mỗi sản phẩm sẽ được đánh số công bố hợp quy theo định dạng X/Y, trong đó:

 • X là Mã Số Doanh Nghiệp: Đây là mã số định danh doanh nghiệp.
 • Y là Số Vận Tải Đơn hoặc Chứng Từ Tương Đương: Trong trường hợp không có vận tải đơn, Y sẽ là mã số quản lý lô hàng của doanh nghiệp đối với sản xuất trong nước.

Lưu Ý Quan Trọng:

 • Việc tự công bố hợp quy giúp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định của QCVN 01:2017/BCT.
 • Số công bố hợp quy là yếu tố quan trọng để sản phẩm được phép nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam một cách hợp pháp.

Câu hỏi liên quan

1. Công bố hợp quy sản phẩm dệt may là gì?

Công bố hợp quy sản phẩm dệt may là quá trình mà doanh nghiệp thực hiện để chứng minh sản phẩm dệt may của họ tuân thủ các quy định về an toàn và chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế. Điều này bao gồm việc thử nghiệm sản phẩm, đánh giá kết quả, và công bố thông tin về sự phù hợp của sản phẩm với các tiêu chuẩn áp dụng. Mục đích là để bảo vệ người tiêu dùng và tăng cường niềm tin vào sản phẩm.

2. Công bố hợp quy vải là gì?

Công bố hợp quy vải là quá trình chứng minh và thông báo rằng vải sản xuất hoặc nhập khẩu tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và môi trường áp dụng. Quá trình này thường đòi hỏi việc kiểm tra và thử nghiệm vải theo các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể và sau đó là việc công bố kết quả hợp quy tại cơ quan có thẩm quyền.

3. Chứng nhận hợp quy quần áo là gì?

Chứng nhận hợp quy quần áo là quá trình mà một tổ chức chứng nhận độc lập xác nhận rằng quần áo sản xuất hoặc nhập khẩu phù hợp với các tiêu chuẩn quy định cụ thể. Quá trình này bao gồm việc đánh giá, thử nghiệm mẫu sản phẩm, và cấp giấy chứng nhận hợp quy nếu sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, và các tiêu chuẩn khác liên quan.

4. Thông tư quy định về hợp chuẩn, hợp quy là gì?

Thông tư quy định về hợp chuẩn, hợp quy là văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, trong đó chi tiết hóa các quy định về việc thực hiện hợp chuẩn (tức là việc tuân thủ tiêu chuẩn) và hợp quy (tức là việc chứng minh sự tuân thủ này) đối với sản phẩm, hàng hóa. Thông tư này hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục, và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc đảm bảo và chứng minh sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn áp dụng.

5. Thủ tục nhập khẩu tất chân là gì?

Thủ tục nhập khẩu tất chân bao gồm:

 1. Chuẩn bị hồ sơ: Bao gồm hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại, bảng kê hàng hóa, và các giấy tờ liên quan khác.
 2. Đăng ký và thông quan: Nộp hồ sơ và đăng ký nhập khẩu tại cơ quan hải quan.
 3. Kiểm tra và đánh giá hợp quy: Cần phải thực hiện kiểm tra chất lượng, an toàn và hợp quy cho sản phẩm nhập khẩu theo quy định.
 4. Thanh toán thuế và phí: Thực hiện nghĩa vụ tài chính như thuế nhập khẩu, VAT, và các phí liên quan.
 5. Nhận hàng và phân phối: Sau khi thông quan, nhận hàng tại cảng và tiến hành phân phối hoặc bán lẻ theo đúng quy định.

 

avatar
Văn An
243 ngày trước
Hướng Dẫn Thủ Tục Tự Công Bố Hợp Quy Sản Phẩm Dệt May Cho Hàng Quần Áo Nhập Khẩu
Có phải thực hiện tự công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với hàng quần áo nhập khẩu hay không?Căn cứ tiểu mục 3.1 Mục 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT, quy định về quản lý sản phẩm và hàng hóa, đặt ra nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công bố hợp quy.Quy Định Cơ Bản:Các sản phẩm, hàng hóa phải được công bố hợp quy trước khi đi vào thị trường Việt Nam, theo quy định của QCVN 01:2017/BCT.Gắn dấu hợp quy (dấu CR) theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.Công Bố Hợp Quy Cho Hàng Quần Áo Nhập Khẩu:Đối với hàng quần áo nhập khẩu, cần thực hiện công bố hợp quy trước khi đưa ra thị trường Việt Nam.Tiểu mục 3.1.1 Mục này chi tiết hóa các hình thức công bố hợp quy cho hàng quần áo nhập khẩu.Hình Thức Công Bố Hợp Quy:Tự công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá (Phương thức 7 theo Thông tư 28 và Thông tư 02).Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận/giám định của tổ chức chứng nhận/giám định đã được chỉ định (Phương thức 5 hoặc 7 theo Thông tư 28 và Thông tư 02).Thử Nghiệm và Đánh Giá:Việc thử nghiệm phục vụ công bố hợp quy thực hiện tại tổ chức thử nghiệm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP.Đánh giá phục vụ công bố hợp quy có nhiều phương thức linh hoạt để lựa chọn.Lựa Chọn Hợp Quy:Tùy thuộc vào quy mô và yêu cầu cụ thể, tự công bố hoặc công bố dựa trên chứng nhận/giám định là sự lựa chọn phù hợp cho hàng quần áo dệt may nhập khẩu.Tuân Thủ Thông Tư:Việc tuân thủ đúng quy định của Thông tư số 28 và Thông tư số 02 là quan trọng để đảm bảo quy trình công bố hợp quy diễn ra hiệu quả và phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật.Nắm vững quy trình công bố hợp quy giúp doanh nghiệp dệt may nhập khẩu tối ưu hóa quy trình và đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường Việt Nam.Hồ Sơ Tự Công Bố Hợp Quy Sản Phẩm Dệt May Đối Với Hàng Quần Áo Nhập Khẩu: Quy Trình và Yêu CầuTại tiểu mục 3.1.2.1 Mục 3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT, quy định chi tiết về hồ sơ tự công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với hàng quần áo nhập khẩu. Điều này bao gồm:Bản Công Bố Hợp Quy:Theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục V của Quy chuẩn này.Báo Cáo Tự Đánh Giá:Gồm các thông tin quan trọng như:Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax.Tên sản phẩm, hàng hóa.Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật.Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và chịu trách nhiệm pháp lý về chất lượng.Thông Tin Đối Với Hàng Hóa Nhập Khẩu:Nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; khối lượng, số lượng; cửa khẩu nhập; thời gian nhập; hợp đồng; danh mục hàng hóa; hóa đơn; vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương (nếu không có vận tải đơn); tờ khai hàng hóa nhập khẩu.Quy Trình Nộp Hồ Sơ:Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy cần lập 02 bộ hồ sơ.01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp, qua đường bưu điện, hoặc cổng thông tin một cửa của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.01 bộ hồ sơ được lưu giữ tại tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.Lợi Ích và Tuân Thủ:Việc tự công bố hợp quy giúp doanh nghiệp dệt may nhập khẩu minh bạch và tuân thủ quy định.Quy trình công bố hợp quy được xây dựng để đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm dệt may trước khi xuất hiện trên thị trường Việt Nam.Thủ tục tự công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với hàng quần áo nhập khẩuĐể thực hiện thủ tục tự công bố hợp quy sản phẩm dệt may đối với hàng quần áo nhập khẩu theo tiểu mục 3.1.2.2 Mục 3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT, bạn có thể tuân thủ các bước sau:Bước 1: Gửi Hồ Sơ Công Bố Hợp Quy cho Sở Công ThươngTổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm gửi hồ sơ công bố hợp quy theo quy định chi tiết đã được mô tả trước đó đến Sở Công Thương. Hồ sơ này bao gồm bản công bố hợp quy và báo cáo tự đánh giá theo mẫu qui định.Bước 2: Phê Duyệt và Xuất Khẩu vào Thị Trường Việt NamSau khi hồ sơ công bố hợp quy được gửi đến Sở Công Thương, tổ chức hoặc cá nhân có quyền đưa sản phẩm ra thị trường Việt Nam. Mỗi sản phẩm sẽ được đánh số công bố hợp quy theo định dạng X/Y, trong đó:X là Mã Số Doanh Nghiệp: Đây là mã số định danh doanh nghiệp.Y là Số Vận Tải Đơn hoặc Chứng Từ Tương Đương: Trong trường hợp không có vận tải đơn, Y sẽ là mã số quản lý lô hàng của doanh nghiệp đối với sản xuất trong nước.Lưu Ý Quan Trọng:Việc tự công bố hợp quy giúp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định của QCVN 01:2017/BCT.Số công bố hợp quy là yếu tố quan trọng để sản phẩm được phép nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam một cách hợp pháp.Câu hỏi liên quan1. Công bố hợp quy sản phẩm dệt may là gì?Công bố hợp quy sản phẩm dệt may là quá trình mà doanh nghiệp thực hiện để chứng minh sản phẩm dệt may của họ tuân thủ các quy định về an toàn và chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế. Điều này bao gồm việc thử nghiệm sản phẩm, đánh giá kết quả, và công bố thông tin về sự phù hợp của sản phẩm với các tiêu chuẩn áp dụng. Mục đích là để bảo vệ người tiêu dùng và tăng cường niềm tin vào sản phẩm.2. Công bố hợp quy vải là gì?Công bố hợp quy vải là quá trình chứng minh và thông báo rằng vải sản xuất hoặc nhập khẩu tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và môi trường áp dụng. Quá trình này thường đòi hỏi việc kiểm tra và thử nghiệm vải theo các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể và sau đó là việc công bố kết quả hợp quy tại cơ quan có thẩm quyền.3. Chứng nhận hợp quy quần áo là gì?Chứng nhận hợp quy quần áo là quá trình mà một tổ chức chứng nhận độc lập xác nhận rằng quần áo sản xuất hoặc nhập khẩu phù hợp với các tiêu chuẩn quy định cụ thể. Quá trình này bao gồm việc đánh giá, thử nghiệm mẫu sản phẩm, và cấp giấy chứng nhận hợp quy nếu sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn, và các tiêu chuẩn khác liên quan.4. Thông tư quy định về hợp chuẩn, hợp quy là gì?Thông tư quy định về hợp chuẩn, hợp quy là văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, trong đó chi tiết hóa các quy định về việc thực hiện hợp chuẩn (tức là việc tuân thủ tiêu chuẩn) và hợp quy (tức là việc chứng minh sự tuân thủ này) đối với sản phẩm, hàng hóa. Thông tư này hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục, và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc đảm bảo và chứng minh sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn áp dụng.5. Thủ tục nhập khẩu tất chân là gì?Thủ tục nhập khẩu tất chân bao gồm:Chuẩn bị hồ sơ: Bao gồm hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại, bảng kê hàng hóa, và các giấy tờ liên quan khác.Đăng ký và thông quan: Nộp hồ sơ và đăng ký nhập khẩu tại cơ quan hải quan.Kiểm tra và đánh giá hợp quy: Cần phải thực hiện kiểm tra chất lượng, an toàn và hợp quy cho sản phẩm nhập khẩu theo quy định.Thanh toán thuế và phí: Thực hiện nghĩa vụ tài chính như thuế nhập khẩu, VAT, và các phí liên quan.Nhận hàng và phân phối: Sau khi thông quan, nhận hàng tại cảng và tiến hành phân phối hoặc bán lẻ theo đúng quy định.