0888889366
timeline_post_file655842dd7eb15-10.webp

Bí Quyết Hoàn Thiện Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Phù Hợp Cho Cảng Biển

Thành phần và Số lượng Hồ sơ cần chuẩn bị

Để đảm bảo thủ tục cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển diễn ra thuận lợi, doanh nghiệp cảng cần chuẩn bị các thành phần sau đây:

Công văn đề nghị phê duyệt Kế hoạch an ninh cảng biển:

 • Công văn này được ký bởi Giám đốc doanh nghiệp cảng theo mẫu quy định tại Phụ lục XVI.

Kế hoạch an ninh cảng biển (01 bản):

 • Bản này cần có xác nhận của Giám đốc doanh nghiệp cảng.
 • Đối với cảng liên doanh với nước ngoài hoặc người khai thác cảng là pháp nhân, thể nhân nước ngoài, Kế hoạch an ninh cảng biển phải được dịch sang tiếng Anh.

Đánh giá an ninh cảng biển (01 bản):

 • Có xác nhận của Giám đốc Doanh nghiệp cảng.
 • Trang cuối của đánh giá đã được Cảng vụ Hàng hải thẩm định, phê duyệt.
 • Đối với cảng liên doanh với nước ngoài hoặc người khai thác cảng là pháp nhân, thể nhân nước ngoài, Đánh giá an ninh cảng biển phải được dịch sang tiếng Anh.

Số lượng Hồ sơ:

 • 01 bộ.

Thời hạn và Điều kiện cấp Giấy chứng nhận:

 • Thời hạn: Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra tại cảng biển.
 • Điều kiện thực hiện: Kế hoạch an ninh cảng biển phải đáp ứng đầy đủ quy định của Bộ luật ISPS.
  • Kế hoạch An ninh Bến cảng phải được lập và duy trì dựa trên đánh giá an ninh cảng, phù hợp cho mỗi bến cảng và giao tiếp tàu/cảng. Quy định cụ thể cho ba cấp độ an ninh như được định nghĩa trong phần 16.2 của Bộ luật ISPS.

Lệ phí:

Lệ phí sẽ được tính theo quy định của Bộ Tài chính và có thể được thanh toán trực tiếp tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận hoặc thông qua chuyển khoản. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và thuận lợi trong quá trình xử lý thủ tục.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển

Điều 8 của Thông tư 27/2011/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển theo các bước sau đây, nhằm đảm bảo tính đầy đủ và hiệu quả của quy trình:

Trình tự thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển:

Nộp hồ sơ đề nghị: Doanh nghiệp cảng biển cần nộp hồ sơ đề nghị cho Cục Hàng hải Việt Nam, bao gồm thông tin chi tiết về kế hoạch an ninh cảng biển.

Xem xét hồ sơ: Cục Hàng hải Việt Nam sẽ tiếp nhận và xem xét hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ hướng dẫn doanh nghiệp cảng biển bổ sung hoặc hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ thông báo về thời gian kiểm tra tại cảng biển.

Kiểm tra kế hoạch an ninh cảng biển: Cục Hàng hải Việt Nam tiến hành kiểm tra kế hoạch an ninh tại cảng biển theo các tiêu chí của Bộ luật ISPS.

Cấp Giấy chứng nhận phù hợp: Sau khi hoàn thành kiểm tra, nếu kế hoạch an ninh cảng biển đáp ứng yêu cầu, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển.

Cách thức thực hiện thủ tục:

Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp cảng biển có thể nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Cục Hàng hải Việt Nam.

Nhận kết quả: Kết quả của thủ tục có thể được doanh nghiệp cảng biển nhận thông qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Cục Hàng hải Việt Nam, tạo thuận lợi cho quá trình theo dõi và đối thoại.

Kế hoạch An ninh Bến cảng (cảng biển) - Định nghĩa và Ý nghĩa theo Bộ luật ISPS:

Mục 2, Phần A, Phụ lục Bộ luật ISPS, hay còn được biết đến với tên gọi Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu và bến cảng và bổ sung sửa đổi 2002 của Solas qua ngày 12 tháng 12 năm 2002 (Bộ luật ISPS), đặt ra định nghĩa chi tiết về Kế hoạch An ninh Bến cảng như sau:

Kế hoạch An ninh Bến cảng là gì?

Theo quy định của Bộ luật ISPS, Kế hoạch An ninh Bến cảng là một bản kế hoạch được xây dựng với mục đích chính là đảm bảo việc thực hiện các biện pháp an ninh nhằm bảo vệ bến cảng, tàu, nhân viên, hàng hóa, các đơn vị vận chuyển hàng hóa, và đồ dự trữ của tàu trong phạm vi bến cảng. 

Mục tiêu là hạn chế và ngăn chặn mọi rủi ro có thể xảy ra từ các sự cố an ninh.

Ý nghĩa của Kế hoạch An ninh Bến cảng:

Kế hoạch này không chỉ đơn thuần là một tài liệu hướng dẫn, mà còn là một cơ sở pháp lý và kỹ thuật quan trọng để bảo vệ cơ sở hạ tầng cảng biển và tất cả các hoạt động liên quan. 

Bằng cách này, việc thực hiện Kế hoạch An ninh Bến cảng giúp tăng cường sự an toàn và an ninh cho môi trường làm việc cảng biển, đồng thời đảm bảo sự linh hoạt trong vận chuyển hàng hóa và hoạt động của tàu. 

Điều này đặt ra một tiêu chí cao về chất lượng và hiệu suất trong quản lý an ninh cảng biển theo đúng quy định của Bộ luật ISPS.

Kế hoạch An ninh Cảng biển theo Bộ luật ISPS - Chi tiết và Quy định:

Mục 16, Phần A, Phụ lục Bộ luật ISPS, hay Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu và bến cảng và bổ sung sửa đổi 2002 của Solas qua ngày 12 tháng 12 năm 2002 (gọi tắt là Bộ luật ISPS) quy định về Kế hoạch An ninh Bến cảng (cảng biển) với các điều sau đây:

Lập và Duy trì Kế hoạch:

Thực Hiện bởi Tổ chức An ninh Được Công Nhận:

 • Tổ chức an ninh được công nhận có thể chuẩn bị Kế hoạch An ninh Bến cảng cho một bến cảng cụ thể theo quy định tại phần 16.2.

Phê Duyệt của Chính Phủ:

 • Kế hoạch An ninh Bến cảng phải được Chính phủ ký kết, tùy thuộc vào chủ quyền của bến cảng.

Ngôn Ngữ và Nội Dung Cụ Thể:

 • Kế hoạch phải được lập bằng ngôn ngữ làm việc của bến cảng và cần chú ý đến hướng dẫn trong phần B của Bộ luật. Nội dung tối thiểu bao gồm:
 • Biện pháp ngăn chặn vận chuyển vũ khí và chất nguy hiểm;
 • Biện pháp ngăn chặn tiếp cận trái phép bến cảng và các khu vực hạn chế;
 • Qui trình đối phó với đe dọa an ninh và vi phạm an ninh;
 • Qui trình tuân thủ hướng dẫn an ninh tại cấp độ 3;
 • Qui trình sơ tán trong trường hợp đe dọa hoặc vi phạm an ninh;
 • Nhiệm vụ và trách nhiệm của nhân viên và các đối tác trong bến cảng về an ninh;
 • Qui trình phối hợp với hoạt động an ninh của tàu;
 • Qui trình kiểm tra và cập nhật kế hoạch;
 • Qui trình báo cáo sự cố an ninh;
 • Nhận diện Nhân viên An ninh Bến cảng và chi tiết liên lạc 24/24 giờ;
 • Biện pháp đảm bảo an ninh thông tin;
 • Biện pháp đảm bảo an ninh cho hàng hóa và thiết bị trong bến cảng;
 • Qui trình đánh giá Kế hoạch An ninh Bến cảng;
 • Qui trình ứng phó với hệ thống báo động an ninh tàu tại bến cảng;
 • Qui trình tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi bờ và tiếp cận của khách lên tàu, kể cả đại diện của các tổ chức phúc lợi thuyền viên và công đoàn.

Người Thực Hiện Đánh Giá Nội Bộ:

 • Người thực hiện đánh giá nội bộ về hoạt động an ninh trong kế hoạch phải làm điều này độc lập, trừ khi qui mô và đặc tính của bến cảng không cho phép điều này. Quy trình này đảm bảo tính khách quan và chất lượng của đánh giá.

Kết Hợp Kế Hoạch An Nin h Cảng Biển:

 • Kế hoạch An ninh Bến cảng có thể là một phần của kế hoạch an ninh toàn bộ cảng hoặc các kế hoạch sự cố khác của toàn bộ cảng. Điều này tạo hiệu quả trong triển khai và đồng bộ hóa các biện pháp an ninh trong toàn cảng.

Thay Đổi Trong Kế Hoạch:

 • Chính phủ ký kết nơi bến cảng thuộc chủ quyền phải xác định những thay đổi trong Kế hoạch An ninh Bến cảng không thực hiện trừ khi có sự phê duyệt của họ. Điều này đảm bảo rằng mọi điều chỉnh được thực hiện đúng quy trình và tuân thủ theo quy định.

Bảo Vệ Kế Hoạch:

 • Kế hoạch có thể được lưu giữ dưới dạng điện tử, nhưng nó phải được bảo vệ chặt chẽ để ngăn chặn bị xóa, phá hủy hoặc sửa đổi trái phép. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của thông tin trong kế hoạch.

Phòng Ngừa Tiếp Cận Trái Phép:

 • Kế hoạch phải được bảo vệ để ngăn chặn tiếp cận trái phép hoặc lộ thông tin an ninh. Điều này giữ cho kế hoạch là một công cụ hiệu quả và bảo vệ an ninh của cảng biển.

Áp Dụng Cho Nhiều Bến Cảng:

 • Chính phủ ký kết có thể cho phép một Kế hoạch An ninh Bến cảng áp dụng cho nhiều bến cảng nếu chúng tương đồng về cơ quan khai thác, vị trí, hoạt động, thiết bị và thiết kế. Sự linh hoạt này giúp tối ưu hóa tài nguyên và đơn giản hóa quản lý an ninh.

Câu hỏi liên quan

1. Câu Hỏi: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển như thế nào?

Trả Lời:

Thủ tục bắt đầu khi doanh nghiệp cảng biển nộp hồ sơ đề nghị cho Cục Hàng hải Việt Nam.

Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đầy đủ thông tin. Nếu chưa đầy đủ, hướng dẫn bổ sung; nếu đầy đủ, thông báo về thời gian kiểm tra tại cảng biển.

Kiểm tra kế hoạch an ninh cảng biển tại cảng, và sau khi hoàn thành, nếu đáp ứng yêu cầu của Bộ luật ISPS, Cục Hàng hải Việt Nam cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển.

2. Câu Hỏi: Các bước thực hiện Thủ tục cấp Giấy chứng nhận có gì đặc biệt?

Trả Lời:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cho Cục Hàng hải Việt Nam.

Bước 2: Kiểm tra và hướng dẫn bổ sung nếu cần.

Bước 3: Thông báo thời gian kiểm tra tại cảng biển.

Bước 4: Kiểm tra kế hoạch an ninh cảng biển.

Bước 5: Cục Hàng hải Việt Nam cấp Giấy chứng nhận phù hợp nếu đáp ứng yêu cầu.

3. Câu Hỏi: Kế hoạch an ninh cảng biển được đánh giá như thế nào trong quá trình này?

Trả Lời:

Kế hoạch an ninh cảng biển được đánh giá thông qua kiểm tra kế hoạch an ninh tại cảng biển, đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ luật ISPS và Bộ Hàng hải Việt Nam.

4. Câu Hỏi: Thời hạn cấp Giấy chứng nhận là bao lâu sau khi kiểm tra?

Trả Lời:

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận là chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra tại cảng biển.

5. Câu Hỏi: Làm thế nào để đảm bảo Kế hoạch An ninh Bến cảng được bảo vệ và bảo mật?

Trả Lời:

Kế hoạch có thể được lưu giữ ở dạng điện tử và phải được bảo vệ bằng các qui trình ngăn chặn xóa, phá hủy hoặc sửa đổi trái phép để đảm bảo tính toàn vẹn của nó.

 

Văn An
16 ngày trước
Bí Quyết Hoàn Thiện Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Phù Hợp Cho Cảng Biển
Thành phần và Số lượng Hồ sơ cần chuẩn bịĐể đảm bảo thủ tục cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển diễn ra thuận lợi, doanh nghiệp cảng cần chuẩn bị các thành phần sau đây:Công văn đề nghị phê duyệt Kế hoạch an ninh cảng biển:Công văn này được ký bởi Giám đốc doanh nghiệp cảng theo mẫu quy định tại Phụ lục XVI.Kế hoạch an ninh cảng biển (01 bản):Bản này cần có xác nhận của Giám đốc doanh nghiệp cảng.Đối với cảng liên doanh với nước ngoài hoặc người khai thác cảng là pháp nhân, thể nhân nước ngoài, Kế hoạch an ninh cảng biển phải được dịch sang tiếng Anh.Đánh giá an ninh cảng biển (01 bản):Có xác nhận của Giám đốc Doanh nghiệp cảng.Trang cuối của đánh giá đã được Cảng vụ Hàng hải thẩm định, phê duyệt.Đối với cảng liên doanh với nước ngoài hoặc người khai thác cảng là pháp nhân, thể nhân nước ngoài, Đánh giá an ninh cảng biển phải được dịch sang tiếng Anh.Số lượng Hồ sơ:01 bộ.Thời hạn và Điều kiện cấp Giấy chứng nhận:Thời hạn: Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra tại cảng biển.Điều kiện thực hiện: Kế hoạch an ninh cảng biển phải đáp ứng đầy đủ quy định của Bộ luật ISPS.Kế hoạch An ninh Bến cảng phải được lập và duy trì dựa trên đánh giá an ninh cảng, phù hợp cho mỗi bến cảng và giao tiếp tàu/cảng. Quy định cụ thể cho ba cấp độ an ninh như được định nghĩa trong phần 16.2 của Bộ luật ISPS.Lệ phí:Lệ phí sẽ được tính theo quy định của Bộ Tài chính và có thể được thanh toán trực tiếp tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận hoặc thông qua chuyển khoản. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và thuận lợi trong quá trình xử lý thủ tục.Thủ tục cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biểnĐiều 8 của Thông tư 27/2011/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển theo các bước sau đây, nhằm đảm bảo tính đầy đủ và hiệu quả của quy trình:Trình tự thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển:Nộp hồ sơ đề nghị: Doanh nghiệp cảng biển cần nộp hồ sơ đề nghị cho Cục Hàng hải Việt Nam, bao gồm thông tin chi tiết về kế hoạch an ninh cảng biển.Xem xét hồ sơ: Cục Hàng hải Việt Nam sẽ tiếp nhận và xem xét hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ hướng dẫn doanh nghiệp cảng biển bổ sung hoặc hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ thông báo về thời gian kiểm tra tại cảng biển.Kiểm tra kế hoạch an ninh cảng biển: Cục Hàng hải Việt Nam tiến hành kiểm tra kế hoạch an ninh tại cảng biển theo các tiêu chí của Bộ luật ISPS.Cấp Giấy chứng nhận phù hợp: Sau khi hoàn thành kiểm tra, nếu kế hoạch an ninh cảng biển đáp ứng yêu cầu, Cục Hàng hải Việt Nam sẽ cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển.Cách thức thực hiện thủ tục:Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp cảng biển có thể nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Cục Hàng hải Việt Nam.Nhận kết quả: Kết quả của thủ tục có thể được doanh nghiệp cảng biển nhận thông qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại Cục Hàng hải Việt Nam, tạo thuận lợi cho quá trình theo dõi và đối thoại.Kế hoạch An ninh Bến cảng (cảng biển) - Định nghĩa và Ý nghĩa theo Bộ luật ISPS:Mục 2, Phần A, Phụ lục Bộ luật ISPS, hay còn được biết đến với tên gọi Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu và bến cảng và bổ sung sửa đổi 2002 của Solas qua ngày 12 tháng 12 năm 2002 (Bộ luật ISPS), đặt ra định nghĩa chi tiết về Kế hoạch An ninh Bến cảng như sau:Kế hoạch An ninh Bến cảng là gì?Theo quy định của Bộ luật ISPS, Kế hoạch An ninh Bến cảng là một bản kế hoạch được xây dựng với mục đích chính là đảm bảo việc thực hiện các biện pháp an ninh nhằm bảo vệ bến cảng, tàu, nhân viên, hàng hóa, các đơn vị vận chuyển hàng hóa, và đồ dự trữ của tàu trong phạm vi bến cảng. Mục tiêu là hạn chế và ngăn chặn mọi rủi ro có thể xảy ra từ các sự cố an ninh.Ý nghĩa của Kế hoạch An ninh Bến cảng:Kế hoạch này không chỉ đơn thuần là một tài liệu hướng dẫn, mà còn là một cơ sở pháp lý và kỹ thuật quan trọng để bảo vệ cơ sở hạ tầng cảng biển và tất cả các hoạt động liên quan. Bằng cách này, việc thực hiện Kế hoạch An ninh Bến cảng giúp tăng cường sự an toàn và an ninh cho môi trường làm việc cảng biển, đồng thời đảm bảo sự linh hoạt trong vận chuyển hàng hóa và hoạt động của tàu. Điều này đặt ra một tiêu chí cao về chất lượng và hiệu suất trong quản lý an ninh cảng biển theo đúng quy định của Bộ luật ISPS.Kế hoạch An ninh Cảng biển theo Bộ luật ISPS - Chi tiết và Quy định:Mục 16, Phần A, Phụ lục Bộ luật ISPS, hay Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu và bến cảng và bổ sung sửa đổi 2002 của Solas qua ngày 12 tháng 12 năm 2002 (gọi tắt là Bộ luật ISPS) quy định về Kế hoạch An ninh Bến cảng (cảng biển) với các điều sau đây:Lập và Duy trì Kế hoạch:Thực Hiện bởi Tổ chức An ninh Được Công Nhận:Tổ chức an ninh được công nhận có thể chuẩn bị Kế hoạch An ninh Bến cảng cho một bến cảng cụ thể theo quy định tại phần 16.2.Phê Duyệt của Chính Phủ:Kế hoạch An ninh Bến cảng phải được Chính phủ ký kết, tùy thuộc vào chủ quyền của bến cảng.Ngôn Ngữ và Nội Dung Cụ Thể:Kế hoạch phải được lập bằng ngôn ngữ làm việc của bến cảng và cần chú ý đến hướng dẫn trong phần B của Bộ luật. Nội dung tối thiểu bao gồm:Biện pháp ngăn chặn vận chuyển vũ khí và chất nguy hiểm;Biện pháp ngăn chặn tiếp cận trái phép bến cảng và các khu vực hạn chế;Qui trình đối phó với đe dọa an ninh và vi phạm an ninh;Qui trình tuân thủ hướng dẫn an ninh tại cấp độ 3;Qui trình sơ tán trong trường hợp đe dọa hoặc vi phạm an ninh;Nhiệm vụ và trách nhiệm của nhân viên và các đối tác trong bến cảng về an ninh;Qui trình phối hợp với hoạt động an ninh của tàu;Qui trình kiểm tra và cập nhật kế hoạch;Qui trình báo cáo sự cố an ninh;Nhận diện Nhân viên An ninh Bến cảng và chi tiết liên lạc 24/24 giờ;Biện pháp đảm bảo an ninh thông tin;Biện pháp đảm bảo an ninh cho hàng hóa và thiết bị trong bến cảng;Qui trình đánh giá Kế hoạch An ninh Bến cảng;Qui trình ứng phó với hệ thống báo động an ninh tàu tại bến cảng;Qui trình tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi bờ và tiếp cận của khách lên tàu, kể cả đại diện của các tổ chức phúc lợi thuyền viên và công đoàn.Người Thực Hiện Đánh Giá Nội Bộ:Người thực hiện đánh giá nội bộ về hoạt động an ninh trong kế hoạch phải làm điều này độc lập, trừ khi qui mô và đặc tính của bến cảng không cho phép điều này. Quy trình này đảm bảo tính khách quan và chất lượng của đánh giá.Kết Hợp Kế Hoạch An Nin h Cảng Biển:Kế hoạch An ninh Bến cảng có thể là một phần của kế hoạch an ninh toàn bộ cảng hoặc các kế hoạch sự cố khác của toàn bộ cảng. Điều này tạo hiệu quả trong triển khai và đồng bộ hóa các biện pháp an ninh trong toàn cảng.Thay Đổi Trong Kế Hoạch:Chính phủ ký kết nơi bến cảng thuộc chủ quyền phải xác định những thay đổi trong Kế hoạch An ninh Bến cảng không thực hiện trừ khi có sự phê duyệt của họ. Điều này đảm bảo rằng mọi điều chỉnh được thực hiện đúng quy trình và tuân thủ theo quy định.Bảo Vệ Kế Hoạch:Kế hoạch có thể được lưu giữ dưới dạng điện tử, nhưng nó phải được bảo vệ chặt chẽ để ngăn chặn bị xóa, phá hủy hoặc sửa đổi trái phép. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của thông tin trong kế hoạch.Phòng Ngừa Tiếp Cận Trái Phép:Kế hoạch phải được bảo vệ để ngăn chặn tiếp cận trái phép hoặc lộ thông tin an ninh. Điều này giữ cho kế hoạch là một công cụ hiệu quả và bảo vệ an ninh của cảng biển.Áp Dụng Cho Nhiều Bến Cảng:Chính phủ ký kết có thể cho phép một Kế hoạch An ninh Bến cảng áp dụng cho nhiều bến cảng nếu chúng tương đồng về cơ quan khai thác, vị trí, hoạt động, thiết bị và thiết kế. Sự linh hoạt này giúp tối ưu hóa tài nguyên và đơn giản hóa quản lý an ninh.Câu hỏi liên quan1. Câu Hỏi: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển như thế nào?Trả Lời:Thủ tục bắt đầu khi doanh nghiệp cảng biển nộp hồ sơ đề nghị cho Cục Hàng hải Việt Nam.Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đầy đủ thông tin. Nếu chưa đầy đủ, hướng dẫn bổ sung; nếu đầy đủ, thông báo về thời gian kiểm tra tại cảng biển.Kiểm tra kế hoạch an ninh cảng biển tại cảng, và sau khi hoàn thành, nếu đáp ứng yêu cầu của Bộ luật ISPS, Cục Hàng hải Việt Nam cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển.2. Câu Hỏi: Các bước thực hiện Thủ tục cấp Giấy chứng nhận có gì đặc biệt?Trả Lời:Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cho Cục Hàng hải Việt Nam.Bước 2: Kiểm tra và hướng dẫn bổ sung nếu cần.Bước 3: Thông báo thời gian kiểm tra tại cảng biển.Bước 4: Kiểm tra kế hoạch an ninh cảng biển.Bước 5: Cục Hàng hải Việt Nam cấp Giấy chứng nhận phù hợp nếu đáp ứng yêu cầu.3. Câu Hỏi: Kế hoạch an ninh cảng biển được đánh giá như thế nào trong quá trình này?Trả Lời:Kế hoạch an ninh cảng biển được đánh giá thông qua kiểm tra kế hoạch an ninh tại cảng biển, đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ luật ISPS và Bộ Hàng hải Việt Nam.4. Câu Hỏi: Thời hạn cấp Giấy chứng nhận là bao lâu sau khi kiểm tra?Trả Lời:Thời hạn cấp Giấy chứng nhận là chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra tại cảng biển.5. Câu Hỏi: Làm thế nào để đảm bảo Kế hoạch An ninh Bến cảng được bảo vệ và bảo mật?Trả Lời:Kế hoạch có thể được lưu giữ ở dạng điện tử và phải được bảo vệ bằng các qui trình ngăn chặn xóa, phá hủy hoặc sửa đổi trái phép để đảm bảo tính toàn vẹn của nó.