0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file6531ed53472d8-64.webp

Thủ Tục Thuê Giám Đốc Điều Hành và Quản lý cho Công Ty TNHH 2 Thành Viên

Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên có những quyền gì?

Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay, việc hiểu rõ quyền lực và trách nhiệm của một Giám đốc đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên là cực kỳ quan trọng. Dưới đây là cái nhìn sâu sắc vào những quyền hạn mà vị trí lãnh đạo này đảm nhận, dựa trên Điều 63 của Luật Doanh nghiệp 2020:

Vai trò và Trách nhiệm Cơ Bản:

Là trụ cột điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm cao nhất trước Hội đồng thành viên trong việc thực thi quyền lực và nghĩa vụ của mình.

Quyền lực và Nghĩa Vụ Chi Tiết:

 • Tổ chức và điều hành việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng thành viên.
 • Đưa ra quyết định trong các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.
 • Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và các phương án đầu tư của công ty.
 • Ban hành các quy chế quản lý nội bộ, trừ khi Điều lệ công ty quy định khác.
 • Có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, và bãi nhiệm các nhà quản lý trong công ty, ngoại trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.
 • Đại diện công ty ký kết hợp đồng, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên.
 • Đề xuất các phương án cơ cấu tổ chức công ty.
 • Chịu trách nhiệm trình báo cáo tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên.
 • Đề xuất các phương án sử dụng lợi nhuận và cách thức xử lý lỗ trong kinh doanh.
 • Quản lý việc tuyển dụng lao động.
 • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, và hợp đồng lao động.

Thủ tục để công ty TNHH 2 thành viên trở lên thuê giám đốc điều hành và quản lý

Dưới đây là thông tin chi tiết về thủ tục để công ty TNHH 2 thành viên trở lên thuê giám đốc điều hành và quản lý, cùng các điều khoản liên quan đến lương và các lợi ích khác, tất cả dựa trên các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020:

Tiêu chuẩn và Điều kiện cho vị trí Giám đốc, Tổng giám đốc (Điều 64):

 • Các ứng viên cho vị trí này không được thuộc vào các đối tượng quy định tại Điều 17, khoản 2 của Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Họ phải có trình độ chuyên môn phù hợp và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh cũng như các điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.
 • Đối với doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước, các ứng viên cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này và không phải là người có quan hệ gia đình với người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty, và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.

Thủ tục Tuyển dụng:

Việc tuyển dụng Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cho một công ty TNHH hai thành viên trở lên đòi hỏi việc ký kết hợp đồng lao động, với các điều khoản và điều kiện tương tự như đối với các nhân viên khác trong công ty.

Lương và các Lợi ích Khác (Điều 66):

 • Mức lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhà quản lý khác sẽ dựa trên kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.
 • Các khoản này được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và các pháp luật liên quan, và phải được ghi rõ trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

Các quy định trên đảm bảo rằng việc tuyển dụng và thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công ty TNHH hai thành viên trở lên được thực hiện một cách minh bạch và công bằng, tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức nghề nghiệp.

Trường hợp nào thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên được phát hành cổ phần?

Dưới sự hướng dẫn rõ ràng của Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH hai thành viên trở lên đặc biệt chỉ được phép phát hành cổ phần trong một số trường hợp cụ thể. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan nhưng cũng đảm bảo tuân thủ đúng đắn với các quy định pháp luật.

Các Điều Kiện Cụ Thể cho Việc Phát Hành Cổ Phần:

Chuyển Đổi Thành Công Ty Cổ Phần: Theo Điều 46 của Luật Doanh nghiệp 2020, một công ty TNHH hai thành viên trở lên chỉ có thể phát hành cổ phần khi quyết định chuyển đổi hình thức kinh doanh của mình thành công ty cổ phần. Đây là quá trình yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phân tích tài chính và thỏa thuận giữa tất cả các thành viên.

Ràng Buộc và Hạn Chế:

 • Không Phát Hành Cổ Phần: Ngoài trường hợp trên, các công ty TNHH không được phép phát hành cổ phần. Quy định này nhằm tránh sự phức tạp trong quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi của các thành viên sở hữu.
 • Phát Hành Trái Phiếu: Tuy không thể phát hành cổ phần, nhưng công ty TNHH hai thành viên trở lên vẫn có quyền phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan. Việc này cần tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện và quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật.

Việc rõ ràng trong quy định phát hành cổ phần giúp công ty TNHH hai thành viên trở lên duy trì được sự minh bạch và ổn định trong quản lý, đồng thời đảm bảo tính pháp lý và tài chính cho các bên liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Câu hỏi liên quan

Câu hỏi: Công ty TNHH 2 thành viên có được thuê giám đốc không?

Trả lời: Công ty TNHH 2 thành viên có thể thuê một giám đốc hoặc một phó giám đốc để quản lý công ty. Quyết định về việc tuyển dụng giám đốc hay phó giám đốc thường được quyết định trong Cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc Cuộc họp Đại hội cổ đông của công ty. Việc lựa chọn giám đốc cũng phải tuân theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.

Câu hỏi: Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên phải là người góp vốn vào công ty đó?

Trả lời: Không, giám đốc công ty TNHH 2 thành viên không nhất thiết phải là người góp vốn vào công ty đó. Một công ty TNHH 2 thành viên có quyền tuyển dụng người ngoại trừ để làm giám đốc, miễn là người đó đáp ứng các yêu cầu và điều kiện về kỹ năng, kinh nghiệm và quyền hạn quản lý theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi: Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên phải sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ?

Trả lời: Không, không có quy định cụ thể về việc giám đốc công ty TNHH 2 thành viên phải sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ. Vị trí giám đốc công ty TNHH không yêu cầu sở hữu một phần nào của vốn điều lệ. Tuy nhiên, yêu cầu về quyền hạn và trách nhiệm của giám đốc sẽ được quy định trong Điều lệ của công ty và được quy định bởi Hội đồng thành viên hoặc Đại hội cổ đông.

Câu hỏi: Ai có quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên (HĐTV) công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

Trả lời: Quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp HĐTV công ty TNHH 2 thành viên trở lên thường thuộc về các thành viên của HĐTV hoặc giám đốc công ty, nếu được quy định trong Điều lệ của công ty hoặc theo quy định của pháp luật. Thông thường, một số thành viên của HĐTV hoặc giám đốc có quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp HĐTV để bàn bạc và quyết định về các vấn đề quan trọng của công ty.

Câu hỏi: Điều Kiện thực hiện Thủ tục để công ty TNHH 2 thành viên trở lên thuê giám đốc điều hành và quản lý

 • Công ty cần đảm bảo rằng ứng viên cho vị trí Giám đốc Điều hành và Quản lý đáp ứng tất cả các yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, và phẩm chất đạo đức cần thiết, theo quy định của công ty và pháp luật.
 • Ứng viên không phải là người bị cấm lãnh đạo, cấm kinh doanh, hoặc bị hạn chế các quyền công dân theo quy định của pháp luật.
 • Quá trình tuyển dụng và bổ nhiệm cần tuân thủ đầy đủ các quy định về lao động, quản lý nhân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

Văn An
185 ngày trước
Thủ Tục Thuê Giám Đốc Điều Hành và Quản lý cho Công Ty TNHH 2 Thành Viên
Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên có những quyền gì?Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay, việc hiểu rõ quyền lực và trách nhiệm của một Giám đốc đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên là cực kỳ quan trọng. Dưới đây là cái nhìn sâu sắc vào những quyền hạn mà vị trí lãnh đạo này đảm nhận, dựa trên Điều 63 của Luật Doanh nghiệp 2020:Vai trò và Trách nhiệm Cơ Bản:Là trụ cột điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm cao nhất trước Hội đồng thành viên trong việc thực thi quyền lực và nghĩa vụ của mình.Quyền lực và Nghĩa Vụ Chi Tiết:Tổ chức và điều hành việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng thành viên.Đưa ra quyết định trong các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và các phương án đầu tư của công ty.Ban hành các quy chế quản lý nội bộ, trừ khi Điều lệ công ty quy định khác.Có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, và bãi nhiệm các nhà quản lý trong công ty, ngoại trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.Đại diện công ty ký kết hợp đồng, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên.Đề xuất các phương án cơ cấu tổ chức công ty.Chịu trách nhiệm trình báo cáo tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên.Đề xuất các phương án sử dụng lợi nhuận và cách thức xử lý lỗ trong kinh doanh.Quản lý việc tuyển dụng lao động.Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, và hợp đồng lao động.Thủ tục để công ty TNHH 2 thành viên trở lên thuê giám đốc điều hành và quản lýDưới đây là thông tin chi tiết về thủ tục để công ty TNHH 2 thành viên trở lên thuê giám đốc điều hành và quản lý, cùng các điều khoản liên quan đến lương và các lợi ích khác, tất cả dựa trên các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020:Tiêu chuẩn và Điều kiện cho vị trí Giám đốc, Tổng giám đốc (Điều 64):Các ứng viên cho vị trí này không được thuộc vào các đối tượng quy định tại Điều 17, khoản 2 của Luật Doanh nghiệp 2020.Họ phải có trình độ chuyên môn phù hợp và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh cũng như các điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.Đối với doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước, các ứng viên cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này và không phải là người có quan hệ gia đình với người quản lý công ty, Kiểm soát viên của công ty, và của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty và công ty mẹ.Thủ tục Tuyển dụng:Việc tuyển dụng Giám đốc hoặc Tổng giám đốc cho một công ty TNHH hai thành viên trở lên đòi hỏi việc ký kết hợp đồng lao động, với các điều khoản và điều kiện tương tự như đối với các nhân viên khác trong công ty.Lương và các Lợi ích Khác (Điều 66):Mức lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các nhà quản lý khác sẽ dựa trên kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.Các khoản này được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và các pháp luật liên quan, và phải được ghi rõ trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty.Các quy định trên đảm bảo rằng việc tuyển dụng và thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công ty TNHH hai thành viên trở lên được thực hiện một cách minh bạch và công bằng, tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức nghề nghiệp.Trường hợp nào thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên được phát hành cổ phần?Dưới sự hướng dẫn rõ ràng của Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH hai thành viên trở lên đặc biệt chỉ được phép phát hành cổ phần trong một số trường hợp cụ thể. Điều này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan nhưng cũng đảm bảo tuân thủ đúng đắn với các quy định pháp luật.Các Điều Kiện Cụ Thể cho Việc Phát Hành Cổ Phần:Chuyển Đổi Thành Công Ty Cổ Phần: Theo Điều 46 của Luật Doanh nghiệp 2020, một công ty TNHH hai thành viên trở lên chỉ có thể phát hành cổ phần khi quyết định chuyển đổi hình thức kinh doanh của mình thành công ty cổ phần. Đây là quá trình yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phân tích tài chính và thỏa thuận giữa tất cả các thành viên.Ràng Buộc và Hạn Chế:Không Phát Hành Cổ Phần: Ngoài trường hợp trên, các công ty TNHH không được phép phát hành cổ phần. Quy định này nhằm tránh sự phức tạp trong quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi của các thành viên sở hữu.Phát Hành Trái Phiếu: Tuy không thể phát hành cổ phần, nhưng công ty TNHH hai thành viên trở lên vẫn có quyền phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan. Việc này cần tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện và quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật.Việc rõ ràng trong quy định phát hành cổ phần giúp công ty TNHH hai thành viên trở lên duy trì được sự minh bạch và ổn định trong quản lý, đồng thời đảm bảo tính pháp lý và tài chính cho các bên liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh.Câu hỏi liên quanCâu hỏi: Công ty TNHH 2 thành viên có được thuê giám đốc không?Trả lời: Công ty TNHH 2 thành viên có thể thuê một giám đốc hoặc một phó giám đốc để quản lý công ty. Quyết định về việc tuyển dụng giám đốc hay phó giám đốc thường được quyết định trong Cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc Cuộc họp Đại hội cổ đông của công ty. Việc lựa chọn giám đốc cũng phải tuân theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.Câu hỏi: Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên phải là người góp vốn vào công ty đó?Trả lời: Không, giám đốc công ty TNHH 2 thành viên không nhất thiết phải là người góp vốn vào công ty đó. Một công ty TNHH 2 thành viên có quyền tuyển dụng người ngoại trừ để làm giám đốc, miễn là người đó đáp ứng các yêu cầu và điều kiện về kỹ năng, kinh nghiệm và quyền hạn quản lý theo quy định của pháp luật.Câu hỏi: Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên phải sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ?Trả lời: Không, không có quy định cụ thể về việc giám đốc công ty TNHH 2 thành viên phải sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ. Vị trí giám đốc công ty TNHH không yêu cầu sở hữu một phần nào của vốn điều lệ. Tuy nhiên, yêu cầu về quyền hạn và trách nhiệm của giám đốc sẽ được quy định trong Điều lệ của công ty và được quy định bởi Hội đồng thành viên hoặc Đại hội cổ đông.Câu hỏi: Ai có quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên (HĐTV) công ty TNHH 2 thành viên trở lên?Trả lời: Quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp HĐTV công ty TNHH 2 thành viên trở lên thường thuộc về các thành viên của HĐTV hoặc giám đốc công ty, nếu được quy định trong Điều lệ của công ty hoặc theo quy định của pháp luật. Thông thường, một số thành viên của HĐTV hoặc giám đốc có quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp HĐTV để bàn bạc và quyết định về các vấn đề quan trọng của công ty.Câu hỏi: Điều Kiện thực hiện Thủ tục để công ty TNHH 2 thành viên trở lên thuê giám đốc điều hành và quản lýCông ty cần đảm bảo rằng ứng viên cho vị trí Giám đốc Điều hành và Quản lý đáp ứng tất cả các yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, và phẩm chất đạo đức cần thiết, theo quy định của công ty và pháp luật.Ứng viên không phải là người bị cấm lãnh đạo, cấm kinh doanh, hoặc bị hạn chế các quyền công dân theo quy định của pháp luật.Quá trình tuyển dụng và bổ nhiệm cần tuân thủ đầy đủ các quy định về lao động, quản lý nhân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.