0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hợp đồng mẫu : 10
Tên hợp đồng mẫu : HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
Loại hợp đồng : Hợp đồng lao động
Giá tiền : 0
6
0
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu