0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hợp đồng mẫu : 6
Tên hợp đồng mẫu : HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG MẪU SỐ 02
Loại hợp đồng : Hợp đồng lao động
Giá tiền : 0
23
0
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu