0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file666822a0a6ca2-1.jpg

QUY TRÌNH GIẢI THỂ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhu cầu học ngoại ngữ đang ngày càng trở nên quan trọng. Do đó, nhiều trung tâm ngoại ngữ đã được thành lập để đáp ứng nhu cầu đó. Tuy nhiên, không phải tất cả các trung tâm đều có thể đạt được kết quả và lợi nhuận như kỳ vọng. Trong tình huống này, nhiều tổ chức, cá nhân đã lựa chọn thực hiện thủ tục giải thể. Để giúp khách hàng của chúng tôi nắm bắt rõ hơn về các thủ tục pháp lý liên quan, Holy Legal xin chia sẻ về quy trình để giải thể trung tâm ngoại ngữ như sau:

1. Điều kiện để giải thể một trung tâm ngoại ngữ

Dựa trên Khoản 1 Điều 52 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP, các điều kiện để giải thể trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

 • Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Các hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ bao gồm:
 • Không đáp ứng đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên theo quy định.
 • Không thực thi chương trình, nội dung đào tạo theo quy định.
 • Cung cấp thông tin không chính xác về chương trình, nội dung đào tạo, chứng chỉ, bằng cấp.
 • Có hành vi lừa dối trong thi cử, cấp chứng chỉ, bằng cấp.
 • Vi phạm các quy định về quản lý tài chính, thuế.

Việc giải thể trung tâm ngoại ngữ do vi phạm pháp luật được thực hiện dựa trên quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 • Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học. Cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ cần lập tờ trình đề nghị giải thể trung tâm và gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trung tâm đặt trụ sở chính.

2. Thẩm quyền quyết định giải thể

Căn cứ khoản 2 Điều 52 và khoản 1 Điều 47 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP; người có thẩm quyền quyết định thành lập một trung tâm ngoại ngữ cũng sẽ có quyền quyết định việc giải thể trung tâm đó.

Cụ thể, người có thẩm quyền quyết định việc giải thể bao gồm:

 • Giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm có quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên của trường;
 • Người đại diện cho tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế có quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc quyền quản lý của họ;
 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc quyền quản lý của sở; cũng như các trung tâm ngoại ngữ, tin học của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường

3. Trình tự thực hiện giải thể trung tâm ngoại ngữ

Bước 1: Đề nghị giải thể trung tâm ngoại ngữ (nếu trung tâm ngoại ngữ vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động)

Bước 2: Kiểm định và đánh giá tình hình thực tế

– Người có thẩm quyền tổ chức đoàn kiểm tra; đánh giá tình hình thực tế;

– Đề xuất và xem xét các phương án xử lý;

– Lập báo cáo về kết quả kiểm tra.

Bước 3: Thực hiện quyết định giải thể

– Người có thẩm quyền thực hiện việc giải thể trung tâm ngoại ngữ;

– Quyết định giải thể cần được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Quyết định giải thể cần đảm bảo các nội dung sau:

 • Rõ ràng xác định lý do giải thể;
 • Các biện pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên.

4. Một số lưu ý khi giải thể trung tâm ngoại ngữ

Khi tiến hành giải thể trung tâm ngoại ngữ, tổ chức và cá nhân cần chú ý đảm bảo hoàn thành các thủ tục sau:

 • Thanh lý tài sản và tiến hành thanh toán các khoản nợ (nếu có);
 • Chấm dứt hiệu lực của mã số thuế và quyết toán thuế;
 • Đảm bảo giải quyết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên… 

Một số câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Hồ sơ giải thể trung tâm ngoại ngữ gồm những gì?

Hồ sơ giải thể trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị giải thể trung tâm ngoại ngữ (nêu rõ lý do giải thể, phương án giải quyết nghĩa vụ tài chính, quyền lợi cán bộ, nhân viên và các vấn đề liên quan)

- Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ (bản sao)

- Báo cáo tổng kết hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

- Bảng kê khai tài sản (nếu có)

- Các tài liệu khác liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Hồ sơ được lập thành 2 bản, các bản sao phải được công chứng.

Câu hỏi: Thời gian giải thể trung tâm ngoại ngữ là bao lâu?

 • Thời gian thẩm tra hồ sơ: Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm tra hồ sơ đề nghị giải thể trung tâm ngoại ngữ trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Thời gian ra quyết định giải thể: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, thời gian để giải thể trung tâm ngoại ngữ tối thiểu là 30 ngày và tối đa là 40 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị giải thể.

Câu hỏi: Tài sản của trung tâm ngoại ngữ khi giải thể sẽ được xử lý như thế nào?

Tài sản của trung tâm ngoại ngữ khi giải thể sẽ được xử lý như sau:

 • Tiến hành thanh toán các khoản nợ.
 • Bàn giao cho cơ quan nhà nước có quyền hạn hoặc tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
avatar
Holy Legal
7 ngày trước
QUY TRÌNH GIẢI THỂ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhu cầu học ngoại ngữ đang ngày càng trở nên quan trọng. Do đó, nhiều trung tâm ngoại ngữ đã được thành lập để đáp ứng nhu cầu đó. Tuy nhiên, không phải tất cả các trung tâm đều có thể đạt được kết quả và lợi nhuận như kỳ vọng. Trong tình huống này, nhiều tổ chức, cá nhân đã lựa chọn thực hiện thủ tục giải thể. Để giúp khách hàng của chúng tôi nắm bắt rõ hơn về các thủ tục pháp lý liên quan, Holy Legal xin chia sẻ về quy trình để giải thể trung tâm ngoại ngữ như sau:1. Điều kiện để giải thể một trung tâm ngoại ngữDựa trên Khoản 1 Điều 52 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP, các điều kiện để giải thể trung tâm ngoại ngữ bao gồm:Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Các hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ bao gồm:Không đáp ứng đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên theo quy định.Không thực thi chương trình, nội dung đào tạo theo quy định.Cung cấp thông tin không chính xác về chương trình, nội dung đào tạo, chứng chỉ, bằng cấp.Có hành vi lừa dối trong thi cử, cấp chứng chỉ, bằng cấp.Vi phạm các quy định về quản lý tài chính, thuế.Việc giải thể trung tâm ngoại ngữ do vi phạm pháp luật được thực hiện dựa trên quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnTheo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học. Cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ cần lập tờ trình đề nghị giải thể trung tâm và gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trung tâm đặt trụ sở chính.2. Thẩm quyền quyết định giải thểCăn cứ khoản 2 Điều 52 và khoản 1 Điều 47 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP; người có thẩm quyền quyết định thành lập một trung tâm ngoại ngữ cũng sẽ có quyền quyết định việc giải thể trung tâm đó.Cụ thể, người có thẩm quyền quyết định việc giải thể bao gồm:Giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm có quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trong khuôn viên của trường;Người đại diện cho tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế có quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc quyền quản lý của họ;Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc quyền quản lý của sở; cũng như các trung tâm ngoại ngữ, tin học của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường3. Trình tự thực hiện giải thể trung tâm ngoại ngữBước 1: Đề nghị giải thể trung tâm ngoại ngữ (nếu trung tâm ngoại ngữ vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động)Bước 2: Kiểm định và đánh giá tình hình thực tế– Người có thẩm quyền tổ chức đoàn kiểm tra; đánh giá tình hình thực tế;– Đề xuất và xem xét các phương án xử lý;– Lập báo cáo về kết quả kiểm tra.Bước 3: Thực hiện quyết định giải thể– Người có thẩm quyền thực hiện việc giải thể trung tâm ngoại ngữ;– Quyết định giải thể cần được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Quyết định giải thể cần đảm bảo các nội dung sau:Rõ ràng xác định lý do giải thể;Các biện pháp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên.4. Một số lưu ý khi giải thể trung tâm ngoại ngữKhi tiến hành giải thể trung tâm ngoại ngữ, tổ chức và cá nhân cần chú ý đảm bảo hoàn thành các thủ tục sau:Thanh lý tài sản và tiến hành thanh toán các khoản nợ (nếu có);Chấm dứt hiệu lực của mã số thuế và quyết toán thuế;Đảm bảo giải quyết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động;Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên… Một số câu hỏi thường gặpCâu hỏi: Hồ sơ giải thể trung tâm ngoại ngữ gồm những gì?Hồ sơ giải thể trung tâm ngoại ngữ bao gồm:- Tờ trình đề nghị giải thể trung tâm ngoại ngữ (nêu rõ lý do giải thể, phương án giải quyết nghĩa vụ tài chính, quyền lợi cán bộ, nhân viên và các vấn đề liên quan)- Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ (bản sao)- Báo cáo tổng kết hoạt động của trung tâm ngoại ngữ- Bảng kê khai tài sản (nếu có)- Các tài liệu khác liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnHồ sơ được lập thành 2 bản, các bản sao phải được công chứng.Câu hỏi: Thời gian giải thể trung tâm ngoại ngữ là bao lâu?Thời gian thẩm tra hồ sơ: Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm tra hồ sơ đề nghị giải thể trung tâm ngoại ngữ trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.Thời gian ra quyết định giải thể: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.Như vậy, thời gian để giải thể trung tâm ngoại ngữ tối thiểu là 30 ngày và tối đa là 40 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị giải thể.Câu hỏi: Tài sản của trung tâm ngoại ngữ khi giải thể sẽ được xử lý như thế nào?Tài sản của trung tâm ngoại ngữ khi giải thể sẽ được xử lý như sau:Tiến hành thanh toán các khoản nợ.Bàn giao cho cơ quan nhà nước có quyền hạn hoặc tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.