0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file6528b1f0ca7cb-Điều-kiện-để-xóa-án-tích-_73_.webp

Thủ tục xin cấp phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu như thế nào?

Quy định về việc xin cấp phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu thể hiện sự đa dạng trong hình thức tổ chức cuộc thi, các điều kiện cần thiết cũng được quy định cụ thể. Hãy cùng Thủ tục pháp luật tìm hiểu về các quy định này và thủ tục cụ thể để xin cấp phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu.

Các cuộc thi người đẹp có thể được tổ chức dưới những hình thức nào?

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuận biểu diễn các cuộc thi người đẹp có thể được tổ chức dưới các hình thức sau:

  • Hình thức tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi nội bộ:

Cuộc thi người đẹp hoặc người mẫu, khi tổ chức trong phạm vi nội bộ của tổ chức, cơ quan, hoặc công ty, được quy định theo Điều 14 của Nghị định 144/2020/NĐ-CP. Quy trình tổ chức cụ thể sẽ được thực hiện thông qua việc thông báo và phê duyệt kế hoạch trước đó. Điều này đòi hỏi người đứng đầu tổ chức chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ quy định và kế hoạch đã được phê duyệt. Trước khi tổ chức, cơ quan, tổ chức cần thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức cuộc thi, và đây là bước quan trọng để đảm bảo sự tuân thủ quy định và sự chuẩn bị cho cuộc thi.

  • Hình thức tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu ngoài phạm vi nội bộ:

Cuộc thi người đẹp, người mẫu ngoài phạm vi nội bộ công ty hoặc tổ chức sẽ tuân theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 144/2020/NĐ-CP. Điều này bao gồm quy trình tiếp nhận thông báo và phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc thi. Các cơ quan hoặc tổ chức tổ chức cuộc thi này cần đảm bảo việc đăng tải thông tin về cuộc thi trên các phương tiện truyền thông phát thanh, truyền hình, và môi trường mạng, và chịu trách nhiệm về nội dung và tính pháp lý của cuộc thi này.

Như vậy, có hai hình thức tổ chức cuộc thi người đẹp là tổ chức trong phạm vi nội bộ công ty và tổ chức cuộc thi mở rộng ngoài phạm vi công ty. Đối với mỗi loại hình thức đều có các quy định về tổ chức khác nhau, cần xác định đúng cuộc thi định tổ chức là thuộc loại nào để thực hiện đúng quy định. 

Điều kiện xin cấp phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu 

Theo Điều 16 của Nghị định 144/2020/NĐ-CP, việc xin cấp phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. Loại hình tổ chức: Đơn vị tổ chức cuộc thi phải là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật hoặc hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn, hoặc tổ chức, cá nhân đã đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật. Điều này có nghĩa rằng chỉ những tổ chức hoặc cá nhân có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật mới đủ điều kiện tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu.
  2. An ninh, trật tự, an toàn xã hội và môi trường: Đơn vị tổ chức cuộc thi phải đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, môi trường, y tế, và phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật. Điều này bảo đảm rằng cuộc thi diễn ra trong điều kiện an toàn và không gây rối loạn xã hội hoặc nguy hiểm cho sức khỏe và môi trường.
  3. Văn bản chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Đơn vị tổ chức cuộc thi cần có văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan này chịu trách nhiệm chấp thuận tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu và thường là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cuộc thi được tổ chức.

Những điều kiện này đảm bảo rằng cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức bởi các tổ chức hoặc cá nhân có đủ kinh nghiệm và thẩm quyền, đồng thời tuân thủ tất cả các quy định về an toàn và pháp lý, đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của cuộc thi.

Chuẩn bị hồ sơ, trình tự, thủ tục xin cấp phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu như thế nào?

Thành phần hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị tổ chức cuộc thi (theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 144/2020/NĐ-CP);

b) Đề án tổ chức cuộc thi (theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 144/2020/NĐ-CP).

Thủ tục cấp văn bản chấp thuận được quy định như sau:

- Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền ít nhất 30 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức cuộc thi;

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi (theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) đồng thời đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử. Trường hợp không chấp thuận, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;

- Trường hợp thay đổi nội dung cuộc thi đã được chấp thuận, tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức cuộc thi có văn bản nêu rõ lý do gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã chấp thuận phải xem xét, quyết định và thông báo kết quả bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân đề nghị;

- Trường hợp thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi đã được chấp thuận, tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức cuộc thi có văn bản thông báo gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận và chính quyền địa phương nơi tổ chức cuộc thi ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức cuộc thi.

Như vậy, tùy từng trường hợp cụ thể mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi đồng thời đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử.

Kết luận

Trong bối cảnh quy định về tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu đã được đặt ra một cách rõ ràng và chi tiết, việc xin cấp phép trở nên cụ thể hơn bao giờ hết. Điều này đảm bảo sự hợp pháp, an toàn, và mang tính chuyên nghiệp cho các cuộc thi người đẹp, người mẫu, đồng thời giúp bảo vệ quyền và lợi ích của người tham gia. 

 

 

avatar
Phạm Diễm Thư
279 ngày trước
Thủ tục xin cấp phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu như thế nào?
Quy định về việc xin cấp phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu thể hiện sự đa dạng trong hình thức tổ chức cuộc thi, các điều kiện cần thiết cũng được quy định cụ thể. Hãy cùng Thủ tục pháp luật tìm hiểu về các quy định này và thủ tục cụ thể để xin cấp phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu.Các cuộc thi người đẹp có thể được tổ chức dưới những hình thức nào?Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuận biểu diễn các cuộc thi người đẹp có thể được tổ chức dưới các hình thức sau:Hình thức tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi nội bộ:Cuộc thi người đẹp hoặc người mẫu, khi tổ chức trong phạm vi nội bộ của tổ chức, cơ quan, hoặc công ty, được quy định theo Điều 14 của Nghị định 144/2020/NĐ-CP. Quy trình tổ chức cụ thể sẽ được thực hiện thông qua việc thông báo và phê duyệt kế hoạch trước đó. Điều này đòi hỏi người đứng đầu tổ chức chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ quy định và kế hoạch đã được phê duyệt. Trước khi tổ chức, cơ quan, tổ chức cần thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức cuộc thi, và đây là bước quan trọng để đảm bảo sự tuân thủ quy định và sự chuẩn bị cho cuộc thi.Hình thức tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu ngoài phạm vi nội bộ:Cuộc thi người đẹp, người mẫu ngoài phạm vi nội bộ công ty hoặc tổ chức sẽ tuân theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 144/2020/NĐ-CP. Điều này bao gồm quy trình tiếp nhận thông báo và phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc thi. Các cơ quan hoặc tổ chức tổ chức cuộc thi này cần đảm bảo việc đăng tải thông tin về cuộc thi trên các phương tiện truyền thông phát thanh, truyền hình, và môi trường mạng, và chịu trách nhiệm về nội dung và tính pháp lý của cuộc thi này.Như vậy, có hai hình thức tổ chức cuộc thi người đẹp là tổ chức trong phạm vi nội bộ công ty và tổ chức cuộc thi mở rộng ngoài phạm vi công ty. Đối với mỗi loại hình thức đều có các quy định về tổ chức khác nhau, cần xác định đúng cuộc thi định tổ chức là thuộc loại nào để thực hiện đúng quy định. Điều kiện xin cấp phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu Theo Điều 16 của Nghị định 144/2020/NĐ-CP, việc xin cấp phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu phải đáp ứng các điều kiện sau đây:Loại hình tổ chức: Đơn vị tổ chức cuộc thi phải là đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật hoặc hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn, hoặc tổ chức, cá nhân đã đăng ký kinh doanh hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật. Điều này có nghĩa rằng chỉ những tổ chức hoặc cá nhân có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật mới đủ điều kiện tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu.An ninh, trật tự, an toàn xã hội và môi trường: Đơn vị tổ chức cuộc thi phải đáp ứng các điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, môi trường, y tế, và phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật. Điều này bảo đảm rằng cuộc thi diễn ra trong điều kiện an toàn và không gây rối loạn xã hội hoặc nguy hiểm cho sức khỏe và môi trường.Văn bản chấp thuận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Đơn vị tổ chức cuộc thi cần có văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan này chịu trách nhiệm chấp thuận tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu và thường là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cuộc thi được tổ chức.Những điều kiện này đảm bảo rằng cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức bởi các tổ chức hoặc cá nhân có đủ kinh nghiệm và thẩm quyền, đồng thời tuân thủ tất cả các quy định về an toàn và pháp lý, đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của cuộc thi.Chuẩn bị hồ sơ, trình tự, thủ tục xin cấp phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu như thế nào?Thành phần hồ sơ gồm:a) Văn bản đề nghị tổ chức cuộc thi (theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 144/2020/NĐ-CP);b) Đề án tổ chức cuộc thi (theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 144/2020/NĐ-CP).Thủ tục cấp văn bản chấp thuận được quy định như sau:- Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền ít nhất 30 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức cuộc thi;- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi (theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) đồng thời đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử. Trường hợp không chấp thuận, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do;- Trường hợp thay đổi nội dung cuộc thi đã được chấp thuận, tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức cuộc thi có văn bản nêu rõ lý do gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đã chấp thuận phải xem xét, quyết định và thông báo kết quả bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân đề nghị;- Trường hợp thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi đã được chấp thuận, tổ chức, cá nhân đề nghị tổ chức cuộc thi có văn bản thông báo gửi trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan đã chấp thuận và chính quyền địa phương nơi tổ chức cuộc thi ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức cuộc thi.Như vậy, tùy từng trường hợp cụ thể mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, cấp văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi đồng thời đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử.Kết luậnTrong bối cảnh quy định về tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu đã được đặt ra một cách rõ ràng và chi tiết, việc xin cấp phép trở nên cụ thể hơn bao giờ hết. Điều này đảm bảo sự hợp pháp, an toàn, và mang tính chuyên nghiệp cho các cuộc thi người đẹp, người mẫu, đồng thời giúp bảo vệ quyền và lợi ích của người tham gia.