0888889366
Tra cứu thông tin hợp đồng
timeline_post_file6509ca10d7bc5-61.jpg

Thủ tục Đổi Tên Chi Bộ Đảng Hướng Dẫn Chi Tiết

Đổi tên Chi bộ Đảng là một quy trình quan trọng trong hệ thống tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc này có thể xảy ra trong nhiều tình huống khác nhau, có thể do điều kiện thay đổi, tăng cường hoặc điều chỉnh trong hoạt động của Chi bộ. Quyết định về việc đổi tên Chi bộ được đánh giá và quyết định bởi cơ quan quản lý Đảng tương ứng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quy trình và thủ tục đổi tên Chi bộ Đảng, một quy trình quan trọng và cần thiết để đảm bảo rằng tên gọi của Chi bộ luôn phản ánh đúng bản chất và hoạt động của nó.

Quy Định Về Thủ Tục Đổi Tên Các Tổ Chức Chi Bộ Đảng

Dưới đây là quy định về việc đổi tên tổ chức chi bộ Đảng, căn cứ vào Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành:

Hệ thống tổ chức của Đảng: Hệ thống tổ chức của Đảng phải tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước. 

Điều này đồng nghĩa với việc tổ chức Đảng phải được lập tương ứng với các đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn; cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp Trung ương. Đây là hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng, có chức năng lãnh đạo toàn diện ở mỗi cấp và của toàn Đảng.

Tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng: Đối với những nơi có đặc điểm riêng, tổ chức đảng có thể không phải là cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

Các tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng do cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức này quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ nhằm giúp cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của các tổ chức đảng ở những đơn vị đó.

Điều kiện để lập đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng: Để lập đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở những nơi có đặc điểm riêng, cấp trên trực tiếp của đảng bộ được thành lập là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. 

Tổ chức đảng này cần phải có từ 500 đảng viên trở lên và có những đơn vị thành viên là tổ chức có tư cách pháp nhân.

Quy định về việc giải thể đảng bộ, chi bộ: Đảng bộ, chi bộ chỉ được giải thể khi đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc không còn phù hợp về mặt tổ chức và cấp ủy nào có thẩm quyền quyết định thành lập thì cấp ủy đó có thẩm quyền ra quyết định giải thể và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Điều kiện để đảng ủy cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở: Đảng ủy cơ sở có thể được giao quyền cấp trên cơ sở tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang mà cấp trên trực tiếp là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. 

Điều kiện cho việc này là cơ quan, tổ chức đảng ủy cơ sở đó cần phải có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và có từ 400 đảng viên trở lên.

Thủ tục và thời gian thực hiện: Quy trình thực hiện đổi tên tổ chức chi bộ Đảng bao gồm các bước sau:

 • Tổ chức đảng gửi công văn đề nghị đến cấp ủy có thẩm quyền (thông qua ban tổ chức cấp ủy nếu có), đính kèm Quyết định của cơ quan nhà nước, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội có thẩm quyền về việc đổi tên cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • Ban tổ chức (hoặc cơ quan tham mưu) của cấp ủy có thẩm quyền thẩm định hồ sơ, tham mưu trình cấp ủy xem xét và quyết định.
 • Cấp ủy có thẩm quyền xem xét và ban hành quyết định.

Thời gian thực hiện đổi tên không quá 7 ngày làm việc đối với tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở, không quá 15 ngày làm việc đối với tổ chức cơ sở đảng, và không quá 30 ngày làm việc đối với đảng bộ huyện và tương đương.

Trên cơ bản, đổi tên tổ chức chi bộ Đảng là một quy trình cần phải tuân theo theo quy định của Đảng và Nhà nước, nhằm đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả trong hoạt động của Đảng tại mỗi cấp và đơn vị.

Mẫu Quyết Định Đổi Tên Tổ Chức Chi Bộ Đảng: Hướng Dẫn và Sử Dụng

Mẫu quyết định đổi tên tổ chức chi bộ Đảng là một công cụ quan trọng trong quy trình thay đổi tên tổ chức chi bộ Đảng theo quy định của pháp luật. Mẫu này giúp tổ chức và cơ quan có thẩm quyền thực hiện quyết định này một cách chính xác và hiệu quả. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng và điền thông tin vào mẫu quyết định đổi tên tổ chức chi bộ Đảng.

Hướng Dẫn Sử Dụng Mẫu Quyết Định Đổi Tên Tổ Chức Chi Bộ Đảng

 • Tạo Mẫu Mới: Bắt đầu bằng việc tạo một bản sao mới của mẫu quyết định đổi tên tổ chức chi bộ Đảng để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định mới nhất của pháp luật.
 • Điền Thông Tin Cơ Bản:
  • Số Quyết Định: Điền số quyết định của mẫu.
  • Ngày Ban Hành: Ghi ngày ban hành quyết định.
  • Đơn Vị Ban Hành: Nơi ban hành quyết định, thường là tên đơn vị cấp trên có thẩm quyền.
  • Căn Cứ Quyết Định: Trình bày rõ các căn cứ pháp lý hoặc lý do cụ thể dẫn đến quyết định đổi tên tổ chức chi bộ Đảng.
 • Nội Dung Quyết Định: Điền thông tin chi tiết về nội dung quyết định đổi tên tổ chức chi bộ Đảng, bao gồm:
  • Tên Tổ Chức Chi Bộ Đảng Cũ: Điền tên tổ chức chi bộ Đảng trước khi thay đổi.
  • Tên Tổ Chức Chi Bộ Đảng Mới: Ghi tên mới của tổ chức chi bộ Đảng sau khi thay đổi.
  • Mô Tả Chi Tiết Sự Thay Đổi: Trình bày chi tiết những thay đổi cụ thể liên quan đến việc đổi tên tổ chức chi bộ Đảng.
 • Người Ký Quyết Định: Ghi tên và chức vụ của người ký quyết định, thường là Bí thư ban thường vụ hoặc người có thẩm quyền ban hành quyết định.
 • Xác Nhận và Lưu Trữ: Sau khi điền đầy đủ thông tin và kiểm tra kỹ, quyết định cần được ký xác nhận bởi người có thẩm quyền. Lưu trữ quyết định và đảm bảo tính bảo mật của thông tin.
 • Thực Hiện Quyết Định: Thực hiện các bước thay đổi tên tổ chức chi bộ Đảng theo nội dung của quyết định đã ban hành.

Lưu Ý: Mẫu quyết định đổi tên tổ chức chi bộ Đảng có thể thay đổi tùy theo quy định của pháp luật và từng trường hợp cụ thể. Đảm bảo rằng mẫu bạn sử dụng tuân thủ pháp luật hiện hành và có sự hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền.

Câu hỏi liên quan

Câu hỏi 1: Tờ trình đề nghị đổi tên chi bộ - Làm thế nào để viết tờ trình đề nghị đổi tên chi bộ một cách hiệu quả?

Trả lời: Để viết tờ trình đề nghị đổi tên chi bộ một cách hiệu quả, bạn cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Đảng, bao gồm việc lập kế hoạch, nêu rõ lý do thay đổi tên, đưa ra các căn cứ pháp lý, và bổ sung thông tin chi tiết về quá trình thực hiện.

Câu hỏi 2: Quyết định đổi tên chi bộ - Quy trình và nội dung cần có trong mẫu quyết định đổi tên chi bộ?

Trả lời: Quyết định đổi tên chi bộ cần có thông tin về số quyết định, ngày ban hành, đơn vị ban hành, căn cứ quyết định, tên chi bộ cũ và mới, cũng như mô tả chi tiết sự thay đổi. Quy trình thường bao gồm việc tạo mẫu, điền thông tin, ký xác nhận, và lưu trữ.

Câu hỏi 3: Mẫu quyết định sáp nhập chi bộ trực thuộc - Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định sáp nhập chi bộ một cách chính xác?

Trả lời: Để sử dụng mẫu quyết định sáp nhập chi bộ một cách chính xác, bạn cần điền thông tin về số quyết định, ngày ban hành, đơn vị ban hành, và mô tả chi tiết về quá trình sáp nhập chi bộ trực thuộc. Đảm bảo tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Đảng.

Câu hỏi 4: Quy định về sáp nhập chi bộ - Quy tắc và điều khoản quan trọng khi thực hiện quyết định sáp nhập chi bộ?

Trả lời: Quy định về sáp nhập chi bộ cung cấp quy tắc và điều khoản quan trọng, bao gồm việc xác định căn cứ sáp nhập, quyền và nhiệm vụ của các bộ chi bộ, và thủ tục thực hiện quyết định sáp nhập.

Câu hỏi 5: Quyết định tách chi bộ - Quy trình và nội dung quyết định tách chi bộ Đảng?

Trả lời: Quyết định tách chi bộ Đảng cần bao gồm thông tin về số quyết định, ngày ban hành, đơn vị ban hành, căn cứ quyết định, tên chi bộ gốc và mới, cũng như mô tả chi tiết về quá trình tách chi bộ. Quy trình thường bao gồm việc tạo mẫu, điền thông tin, ký xác nhận, và lưu trữ.

Câu hỏi 6: Quyết định thành lập chi bộ trực thuộc Đảng ủy - Hướng dẫn và quy định liên quan đến việc thành lập chi bộ trực thuộc Đảng ủy?

Trả lời: Việc thành lập chi bộ trực thuộc Đảng ủy thường cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn từ Đảng, bao gồm quy trình, căn cứ quyết định, và mô tả chi tiết về nhiệm vụ và chức năng của chi bộ mới.

Câu hỏi 7: Quy định về chi bộ cơ sở - Điều gì được quy định trong quy định về chi bộ cơ sở của Đảng?

Trả lời: Quy định về chi bộ cơ sở của Đảng thường quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, và thủ tục hoạt động của các chi bộ cơ sở. Đây là quy tắc cơ bản để tổ chức và quản lý các hoạt động cơ sở của Đảng.

Câu hỏi 8: Thành lập chi bộ làm thời - Khi nào và trong trường hợp nào cần thành lập chi bộ làm thời?

Trả lời: Chi bộ làm thời thường được thành lập trong các tình huống đặc biệt hoặc tại các sự kiện quan trọng của Đảng. Thành lập chi bộ làm thời phụ thuộc vào nhu cầu và quyết định của cấp ủy cơ sở hoặc Đảng ủy trực thuộc Trung ương trong trường hợp cụ thể.

 

avatar
Nguyễn Trung Dũng
302 ngày trước
Thủ tục Đổi Tên Chi Bộ Đảng Hướng Dẫn Chi Tiết
Đổi tên Chi bộ Đảng là một quy trình quan trọng trong hệ thống tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc này có thể xảy ra trong nhiều tình huống khác nhau, có thể do điều kiện thay đổi, tăng cường hoặc điều chỉnh trong hoạt động của Chi bộ. Quyết định về việc đổi tên Chi bộ được đánh giá và quyết định bởi cơ quan quản lý Đảng tương ứng.Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quy trình và thủ tục đổi tên Chi bộ Đảng, một quy trình quan trọng và cần thiết để đảm bảo rằng tên gọi của Chi bộ luôn phản ánh đúng bản chất và hoạt động của nó.Quy Định Về Thủ Tục Đổi Tên Các Tổ Chức Chi Bộ ĐảngDưới đây là quy định về việc đổi tên tổ chức chi bộ Đảng, căn cứ vào Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành:Hệ thống tổ chức của Đảng: Hệ thống tổ chức của Đảng phải tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước. Điều này đồng nghĩa với việc tổ chức Đảng phải được lập tương ứng với các đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn; cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp Trung ương. Đây là hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng, có chức năng lãnh đạo toàn diện ở mỗi cấp và của toàn Đảng.Tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng: Đối với những nơi có đặc điểm riêng, tổ chức đảng có thể không phải là cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Các tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng do cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức này quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ nhằm giúp cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của các tổ chức đảng ở những đơn vị đó.Điều kiện để lập đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng: Để lập đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở những nơi có đặc điểm riêng, cấp trên trực tiếp của đảng bộ được thành lập là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tổ chức đảng này cần phải có từ 500 đảng viên trở lên và có những đơn vị thành viên là tổ chức có tư cách pháp nhân.Quy định về việc giải thể đảng bộ, chi bộ: Đảng bộ, chi bộ chỉ được giải thể khi đã hoàn thành nhiệm vụ hoặc không còn phù hợp về mặt tổ chức và cấp ủy nào có thẩm quyền quyết định thành lập thì cấp ủy đó có thẩm quyền ra quyết định giải thể và báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.Điều kiện để đảng ủy cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở: Đảng ủy cơ sở có thể được giao quyền cấp trên cơ sở tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang mà cấp trên trực tiếp là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Điều kiện cho việc này là cơ quan, tổ chức đảng ủy cơ sở đó cần phải có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và có từ 400 đảng viên trở lên.Thủ tục và thời gian thực hiện: Quy trình thực hiện đổi tên tổ chức chi bộ Đảng bao gồm các bước sau:Tổ chức đảng gửi công văn đề nghị đến cấp ủy có thẩm quyền (thông qua ban tổ chức cấp ủy nếu có), đính kèm Quyết định của cơ quan nhà nước, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội có thẩm quyền về việc đổi tên cơ quan, tổ chức, đơn vị.Ban tổ chức (hoặc cơ quan tham mưu) của cấp ủy có thẩm quyền thẩm định hồ sơ, tham mưu trình cấp ủy xem xét và quyết định.Cấp ủy có thẩm quyền xem xét và ban hành quyết định.Thời gian thực hiện đổi tên không quá 7 ngày làm việc đối với tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở, không quá 15 ngày làm việc đối với tổ chức cơ sở đảng, và không quá 30 ngày làm việc đối với đảng bộ huyện và tương đương.Trên cơ bản, đổi tên tổ chức chi bộ Đảng là một quy trình cần phải tuân theo theo quy định của Đảng và Nhà nước, nhằm đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả trong hoạt động của Đảng tại mỗi cấp và đơn vị.Mẫu Quyết Định Đổi Tên Tổ Chức Chi Bộ Đảng: Hướng Dẫn và Sử DụngMẫu quyết định đổi tên tổ chức chi bộ Đảng là một công cụ quan trọng trong quy trình thay đổi tên tổ chức chi bộ Đảng theo quy định của pháp luật. Mẫu này giúp tổ chức và cơ quan có thẩm quyền thực hiện quyết định này một cách chính xác và hiệu quả. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về việc sử dụng và điền thông tin vào mẫu quyết định đổi tên tổ chức chi bộ Đảng.Hướng Dẫn Sử Dụng Mẫu Quyết Định Đổi Tên Tổ Chức Chi Bộ ĐảngTạo Mẫu Mới: Bắt đầu bằng việc tạo một bản sao mới của mẫu quyết định đổi tên tổ chức chi bộ Đảng để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định mới nhất của pháp luật.Điền Thông Tin Cơ Bản:Số Quyết Định: Điền số quyết định của mẫu.Ngày Ban Hành: Ghi ngày ban hành quyết định.Đơn Vị Ban Hành: Nơi ban hành quyết định, thường là tên đơn vị cấp trên có thẩm quyền.Căn Cứ Quyết Định: Trình bày rõ các căn cứ pháp lý hoặc lý do cụ thể dẫn đến quyết định đổi tên tổ chức chi bộ Đảng.Nội Dung Quyết Định: Điền thông tin chi tiết về nội dung quyết định đổi tên tổ chức chi bộ Đảng, bao gồm:Tên Tổ Chức Chi Bộ Đảng Cũ: Điền tên tổ chức chi bộ Đảng trước khi thay đổi.Tên Tổ Chức Chi Bộ Đảng Mới: Ghi tên mới của tổ chức chi bộ Đảng sau khi thay đổi.Mô Tả Chi Tiết Sự Thay Đổi: Trình bày chi tiết những thay đổi cụ thể liên quan đến việc đổi tên tổ chức chi bộ Đảng.Người Ký Quyết Định: Ghi tên và chức vụ của người ký quyết định, thường là Bí thư ban thường vụ hoặc người có thẩm quyền ban hành quyết định.Xác Nhận và Lưu Trữ: Sau khi điền đầy đủ thông tin và kiểm tra kỹ, quyết định cần được ký xác nhận bởi người có thẩm quyền. Lưu trữ quyết định và đảm bảo tính bảo mật của thông tin.Thực Hiện Quyết Định: Thực hiện các bước thay đổi tên tổ chức chi bộ Đảng theo nội dung của quyết định đã ban hành.Lưu Ý: Mẫu quyết định đổi tên tổ chức chi bộ Đảng có thể thay đổi tùy theo quy định của pháp luật và từng trường hợp cụ thể. Đảm bảo rằng mẫu bạn sử dụng tuân thủ pháp luật hiện hành và có sự hướng dẫn từ cơ quan có thẩm quyền.Câu hỏi liên quanCâu hỏi 1: Tờ trình đề nghị đổi tên chi bộ - Làm thế nào để viết tờ trình đề nghị đổi tên chi bộ một cách hiệu quả?Trả lời: Để viết tờ trình đề nghị đổi tên chi bộ một cách hiệu quả, bạn cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Đảng, bao gồm việc lập kế hoạch, nêu rõ lý do thay đổi tên, đưa ra các căn cứ pháp lý, và bổ sung thông tin chi tiết về quá trình thực hiện.Câu hỏi 2: Quyết định đổi tên chi bộ - Quy trình và nội dung cần có trong mẫu quyết định đổi tên chi bộ?Trả lời: Quyết định đổi tên chi bộ cần có thông tin về số quyết định, ngày ban hành, đơn vị ban hành, căn cứ quyết định, tên chi bộ cũ và mới, cũng như mô tả chi tiết sự thay đổi. Quy trình thường bao gồm việc tạo mẫu, điền thông tin, ký xác nhận, và lưu trữ.Câu hỏi 3: Mẫu quyết định sáp nhập chi bộ trực thuộc - Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định sáp nhập chi bộ một cách chính xác?Trả lời: Để sử dụng mẫu quyết định sáp nhập chi bộ một cách chính xác, bạn cần điền thông tin về số quyết định, ngày ban hành, đơn vị ban hành, và mô tả chi tiết về quá trình sáp nhập chi bộ trực thuộc. Đảm bảo tuân thủ các quy định và hướng dẫn của Đảng.Câu hỏi 4: Quy định về sáp nhập chi bộ - Quy tắc và điều khoản quan trọng khi thực hiện quyết định sáp nhập chi bộ?Trả lời: Quy định về sáp nhập chi bộ cung cấp quy tắc và điều khoản quan trọng, bao gồm việc xác định căn cứ sáp nhập, quyền và nhiệm vụ của các bộ chi bộ, và thủ tục thực hiện quyết định sáp nhập.Câu hỏi 5: Quyết định tách chi bộ - Quy trình và nội dung quyết định tách chi bộ Đảng?Trả lời: Quyết định tách chi bộ Đảng cần bao gồm thông tin về số quyết định, ngày ban hành, đơn vị ban hành, căn cứ quyết định, tên chi bộ gốc và mới, cũng như mô tả chi tiết về quá trình tách chi bộ. Quy trình thường bao gồm việc tạo mẫu, điền thông tin, ký xác nhận, và lưu trữ.Câu hỏi 6: Quyết định thành lập chi bộ trực thuộc Đảng ủy - Hướng dẫn và quy định liên quan đến việc thành lập chi bộ trực thuộc Đảng ủy?Trả lời: Việc thành lập chi bộ trực thuộc Đảng ủy thường cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn từ Đảng, bao gồm quy trình, căn cứ quyết định, và mô tả chi tiết về nhiệm vụ và chức năng của chi bộ mới.Câu hỏi 7: Quy định về chi bộ cơ sở - Điều gì được quy định trong quy định về chi bộ cơ sở của Đảng?Trả lời: Quy định về chi bộ cơ sở của Đảng thường quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, và thủ tục hoạt động của các chi bộ cơ sở. Đây là quy tắc cơ bản để tổ chức và quản lý các hoạt động cơ sở của Đảng.Câu hỏi 8: Thành lập chi bộ làm thời - Khi nào và trong trường hợp nào cần thành lập chi bộ làm thời?Trả lời: Chi bộ làm thời thường được thành lập trong các tình huống đặc biệt hoặc tại các sự kiện quan trọng của Đảng. Thành lập chi bộ làm thời phụ thuộc vào nhu cầu và quyết định của cấp ủy cơ sở hoặc Đảng ủy trực thuộc Trung ương trong trường hợp cụ thể.